Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr IV/25/2006

Uchwa??a nr IV/25/2006

Numer uchwa??y: 2006/4/25
Numer sesji: 4
Rok: 2006

 

Uchwała Nr IV/25/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2006 roku

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających

z końcem roku budżetowego 2006

oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

 

Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006 na łączną kwotę: 4.623.892,- zł  oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków:

 

1.      Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 3.568.373,- zł

zadania miasta – 3.449.273 zł

·         budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami w kwocie 2.052.700,- zł, z tego:

- kwota 1.485.700 zł – termin 28.02.2007 r.

- kwota 567.000 zł – termin 31.07.2007 r.

·         budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Osieckiej w kwocie 47.200,- zł  – termin 28.02.2007 r.

·         modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych w kwocie 587.000,- zł  – termin 31.07.2007 r.

·         realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego w kwocie 153.173,- zł  – termin 30.09.2007 r.

·         Komitety Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 325.200,- zł  – termin 31.07.2007 r.

·         budowa sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 284.000,- zł  – termin 31.07.2007 r.

 

zadania powiatu – 119.100 zł

·         budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami w kwocie 65.100,- zł – termin 28.02.2007 r.

·         modernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. B. Chrobrego w kwocie 54.000,- zł  – termin 28.02.2007 r.

 

2.      Wydatki bieżące na kwotę 1.055.519,- zł

zadania miasta – 994.348 zł

·         wydatki na bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych w kwocie 73.400,- zł – termin 31.07.2007 r.

·         wydatki związane z gospodarką mieszkaniową w kwocie 60.000,- zł, z tego:

- kwota 25.400,- zł – termin 30.06.2007 r.

- kwota 34.600,- zł – termin 30.11.2007 r.

·         wydatki na opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne w kwocie 277.566,- zł – termin 30.11.2007 r.

·         wydatki na projekt adaptacji budynku przy ul. Racławickiej na mieszkania komunalne w kwocie 60.300,- zł – termin 31.07.2007 r.

·         wydatki na remont obiektu Urzędu Miasta przy ul. Wałowej w kwocie 335.000,- zł – termin 31.10.2007 r.

·         wydatki na realizację programu Socrates COMENIUS 1 przez Szkołę Podstawową Nr 13 w kwocie 10.902,- zł – termin 31.07.2007 r.

·         wydatki na remont szaletu na Rynku w kwocie 142.180,- zł – termin 31.03.2007 r.

·         wydatki na likwidację zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Westerplatte w kwocie 35.000,- zł – termin 31.03.2007 r.

 

 

zadania powiatu – 61.171 zł

·         wydatki na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych w kwocie 52.300 zł – termin 28.02.2007 r.

·         wydatki na realizację programu Socrates COMENIUS 1 przez III Liceum Ogólnokształcące w kwocie 8.871,- zł – termin 31.07.2007 r.

 

§ 2

 

Plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej Leszna        

 

Sławomir Szczot


 

 

U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały Nr IV/25/2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie  ustalenia wykazu wydatków
 niewygasających z końcem roku budżetowego 2006 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2006. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są
w planie na rok 2006, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2006 r. Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na kwotę 4.623.892,- zł.

 

Poniżej przedstawia się szczegółowe uzasadnienie dotyczące poszczególnych zadań:

 

1.    Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – zadania miasta w wysokości 3.449.273 zł:

 

·         dz. 600 rozdz. 60016 – budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami w kwocie 2.052.700,- zł

Realizacja ww. zadania dotyczy:

-     kwota 1.485.700 zł realizacji zadania dotyczącego następujących ulic: Moniuszki i Traugutta w kwocie 902.500 zł, Austriackiej w kwocie 191.000 zł, Zygmunta Starego w kwocie 392.200 zł. Realizacja ww. inwestycji została zakończona w 2006 roku, natomiast termin płatności przypada na 2007 rok, dlatego proponuje się umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2006 roku.

Termin realizacji zadania do dnia 28.02.2007 r.

-     kwota 567.000 zł zakończenia realizacji zadania dotyczącego ul. Antonińskiej, która nastąpi w I połowie 2007 roku, dlatego proponuje się umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2006 roku.

Termin realizacji zadania do dnia 31.07.2007 r.

·         dz. 710 rozdz. 71035 – budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Osieckiej w kwocie 47.200,- zł

Realizacja ww. zadania dotycząca projektu budynku zakończona zastała w 2006 roku, natomiast termin płatności przypada na 2007 rok, dlatego proponuje się umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2006 roku.

Termin realizacji zadań do dnia 28.02.2007 r.

·         dz. 801 rozdz. 80101 – modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych w kwocie 587.000,- zł

Zakończenie realizacji zadania dotyczącego budowy boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 nastąpi w I połowie 2007 roku, dlatego proponuje się umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2006 roku.

Termin realizacji zadań do dnia 31.07.2007 r.

·         dz. 900 rozdz. 90002 – realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego w kwocie 153.173,- zł

Ustalenie wydatków niewygasających na ww. zadaniu wynika z:

-     unieważnienia postępowania przetargowego na „Wybór Inżyniera dla Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035”. Ponowne ogłoszenie przetargu przewidziano na 2007 rok,

-     rozłożenia na lata 2006 i 2007 realizacji Kontraktu IV „Opracowanie dokumentacji technicznej – programów funkcjonalno-użytkowych wraz z pozostałymi elementami specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla kontraktów na roboty realizowanych w ramach Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn: „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”.

Termin realizacji zadań do dnia 30.09.2007 r.

·         dz. 900 rozdz. 90095 – inwestycje realizowane w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 325.200,- zł

Zakończenie realizacji ww. zadania dotyczącego modernizacji ul. Ogrody nastąpi w I połowie 2007 roku, dlatego proponuje się umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2006 roku.

Termin realizacji zadań do dnia 31.07.2007 r.

·         dz. 900 rozdz. 90095 – budowa sieci kanalizacji deszczowej w kwocie w kwocie 284.000,- zł

Zakończenie realizacji ww. zadania dotyczącego ul. Antonińskiej nastąpi
w I połowie 2007 roku, dlatego proponuje się umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2006 roku.

Termin realizacji zadań do dnia 31.07.2007 r.

 

 

2.    Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – zadania powiatu w wysokości 119.100 zł:

 

·         dz. 600 rozdz. 60015 – budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami w kwocie 65.100,- zł

Realizacja zadania dotyczącego chodnika na Al. Z. Krasińskiego zakończona została w 2006 roku, natomiast termin płatności przypada na 2007 rok, dlatego proponuje się umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2006 roku.

Termin realizacji zadań do dnia 28.02.2007 r.

·         dz. 921 rozdz. 92116 – modernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. B. Chrobrego w kwocie 54.000,- zł

Realizacja ww. zadania (program funkcjonalno-przestrzenny) zakończona została w 2006 roku, natomiast termin płatności przypada na 2007 rok, dlatego proponuje się umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2006 roku.

Termin realizacji zadań do dnia 28.02.2007 r.

 

 

 

 

 

3. Wydatki bieżące – zadania miasta w wysokości 994.348,- zł

 

·         dz. 600 rozdz. 60016 – bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych w kwocie 73.400,- zł 

Środki przeznacza się na dokończenie realizacji remontu nawierzchni parkingu na ul. Korczaka, które nastąpi w I połowie 2007 roku.

Termin realizacji zadań do dnia 31.07.2007 r.

·         dz. 700 rozdz. 70095 – wydatki związane z gospodarką mieszkaniową w kwocie 60.000,- zł 

Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, z tego:

-     kwota 25.400,- zł na zapłatę należności wynikającej z podpisanej umowy o dzieło dotyczącej opracowania strategii rozwoju mieszkalnictwa w Lesznie. Płatność nastąpi w 3 ratach w 2007 roku.

     Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2007 r.

-     kwota 34.600,- zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach budowy mieszkań na rzecz PTBS w dotychczasowych, istniejących już budynkach po zwolnieniu ich na rzecz dotychczasowych najemców. Z informacji PTBS wynika, iż w 2006 roku nie należy już oczekiwać zwolnienia takiego lokalu, zatem zaplanowane środki nie wydane zostaną na ww. cel. Wobec powyższego zasadne jest umieszczenie ww. kwoty w wykazie wydatków niewygasających.

     Termin realizacji zadania do dnia 30.11.2007 r.

·         dz. 710 rozdz. 71004 – wydatki na opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne w kwocie 277.566,- zł 

Środki na ww. cel nie zostały wydatkowane w pierwotnie przewidzianym terminie z uwagi na następujące czynniki:

-     na dzień 14 grudnia 2006 r. zrealizowano 35% umowy dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szybowników, Wolińskiej i granic miasta Leszna. Pozostałe 65% wartości kwoty umownej w wysokości 63.440 zł, zgodnie z harmonogramem prac, należy uregulować w 2007 roku (faktura z dnia 08.12.2006 r.).

Termin realizacji zadania do dnia 30.11.2007 r.

-     na podstawie harmonogramu prac wykonawcy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szybowników, Dożynkowej, torów PKP relacji Leszno-Głogów i granic miasta Leszna, wykonawcy nie przysługuje na dzień 14.12.2006 r. zapłata częściowa, w związku z czym 100% kwoty umownej, czyli 67.100 zł pozostaje do uregulowania w roku 2007.

Termin realizacji zadania do dnia 30.11.2007 r.

-     na podstawie harmonogramu prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrężna, Al. Konstytucji 3 Maja i torów PKP w Lesznie, wykonawcy projektu pozostało do zapłaty 10,8% wartości kwoty umownej po stwierdzeniu przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodności procedury z prawem – kwota 10.330 zł.

Termin realizacji zadania do dnia 30.11.2007 r.

-      rozpoczęcie prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie torów PKP relacji Leszno –Głogów i Leszno-Wrocław, wiadukt im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego, ulic Henrykowska, Chopina i granic miasta zostało przesunięte z uwagi na termin kompletowania materiałów wyjściowych. Środki na ww. zadanie oszacowano na kwotę 136.696 zł.

Termin realizacji zadania do dnia 30.11.2007 r.

·         dz. 710 rozdz. 71095 – wydatki na projekt adaptacji budynku przy ul. Racławickiej na mieszkania komunalne w kwocie 60.300,- zł 

Zakończenie realizacji ww. zadania nastąpi w I połowie 2007 roku, dlatego proponuje się umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2006 roku.

Termin realizacji zadań do dnia 31.07.2007 r.

·         dz. 750 rozdz. 75023 – wydatki na remont obiektu Urzędu Miasta przy ul. Wałowej w kwocie 335.000,- zł 

Środki przeznaczone zostaną na wykonanie niezbędnych prac remontowych w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej. W 2007 roku w budynku przy ul. Wałowej planowana była termomodernizacja z wykorzystaniem środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przygotowane projekty oraz kosztorysy szacują wartość robót na kwotę 470.364 zł. Ze wstępnych informacji wynika, iż z Norweskiego Mechanizmu Finansowego wyłączone zostanie dofinansowanie budynków administracyjnych. Wykonanie termomodernizacji budynków Urzędu (jako roboty remontowe) można kontynuować z zaoszczędzonych środków roku 2006, dlatego zasadnym jest umieszczenie ich w wykazie wydatków niewygasających.

Termin realizacji zadań do dnia 31.10.2006 r.

·         dz. 801 rozdz. 80101 – wydatki na realizację programu Socrates COMENIUS 1 przez Szkołę Podstawową Nr 13 w kwocie 10.902,- zł

Szkoła Podstawowa Nr 13 otrzymała środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates COMENIUS 1. Podpisano stosowną umowę, która określa jego realizację w terminie od dnia 1 sierpnia 2006 r. do dnia 31 lipca 2007 r.

Termin realizacji zadania do dnia 31.07.2007 r.

·         dz. 900 rozdz. 90095 – wydatki na remont szaletu na Rynku w kwocie 142.180,- zł

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą termin zakończenia prac na ww. zadaniu ustalono na dzień 15.12.2006 r. Wykonawca nie dotrzymał terminu i w opinii inspektorów nadzoru nie będą wykonane do końca 2006 roku. Tym samym zapłata za remont nastąpi po protokolarnym odbiorze robót w 2007 roku. Wobec powyższego konieczne jest określenie wydatków niewygasających z końcem roku 2006.

Termin realizacji zadania do dnia 31.03.2007 r.

·         dz. 900 rozdz. 90095 – wydatki na likwidację zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Westerplatte w kwocie 35.000,- zł

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą termin zakończenia prac na ww. zadaniu ustalono na dzień 31.12.2006 r. Przewiduje się aneks do umowy z określeniem terminu zakończenia robót do dnia 31.03.2007 r. z uwagi na brak możliwości zakończenia robót do końca roku 2006. Wobec powyższego konieczne jest określenie wydatków niewygasających z końcem roku 2006.

Termin realizacji zadania do dnia 31.03.2007 r.

 

4. Wydatki bieżące - zadania powiatu w wysokości 61.171,- zł

 

·         dz. 600 rozdz. 60015 – wydatki na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych w kwocie 52.300,- zł

Realizacja ww. zadania dotyczącego badania laboratoryjnego Al. Konstytucji 3 Maja zakończona została w 2006 roku, natomiast termin płatności przypada na 2007 rok, dlatego proponuje się umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2006 roku.

Termin realizacji zadań do dnia 28.02.2007 r.

·         dz. 801 rozdz. 80120 – wydatki na realizację programu Socrates COMENIUS 1 przez III Liceum Ogólnokształcące w kwocie 8.871,- zł

III Liceum Ogólnokształcące otrzymało środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates COMENIUS 1. Podpisano stosowną umowę, która określa jego realizację w terminie od dnia 1 sierpnia 2006 r. do dnia 31 lipca 2007 r.

Termin realizacji zadania do dnia 31.07.2007 r.

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.