Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXXI/470/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wyra??enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin? Lipno w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego przy zborze Ko??cio??a Zielono??wi?tkowego w Lesznie

UCHWA?A NR XXXI/470/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wyra??enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin? Lipno w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego przy zborze Ko??cio??a Zielono??wi?tkowego w Lesznie

Numer uchwa??y: 470
Numer sesji: 31
Rok: 2013
UCHWAŁA NR XXXI/470/2013

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 listopada 2013 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lipno w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego przy zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Lesznie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.)

Rada Miejska Leszna
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Lipno w sprawie określenia zasad prowadzenia pozaszkolnego i pozaprzedszkolnego punktu katechetycznego przy zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Lesznie dla uczniów szkół i wychowanków przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipno.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tadeusz PawlaczykUzasadnienie do
Uchwały Nr XXXI/470/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lipno w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego przy zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Lesznie


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, naukę religii organizuje się w punkcie katechetycznym.
W mieście Lesznie od wielu lat uruchomiony jest punkt katechetyczny Kościoła Zielonoświątkowego.
Z informacji przekazanych przez Pastora Zboru Kościoła Zielonoświątkowego wynika, że nauczaniem religii objętych zostanie 3 dzieci będących mieszkańcami Gminy Lipno.
Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, jeżeli w punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli), prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia punktu katechetycznego.
Zawarcie porozumienia z Gminą Lipno wymaga uchwały Rady Miejskiej Leszna.
Rada Gminy Lipno Uchwałą NR XXXVIII/279/2013 wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Lesznem w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Lesznie.
Porozumienie będzie określać zasady organizacyjne funkcjonowania punktu katechetycznego i ponoszenia przez Gminę Lipno kosztów nauki religii uczniów będących mieszkańcami tej gminy.


Opracował:

Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.