Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXI/469/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2013 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XII/200/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Organizatora Pieczy Zast?pczej w Lesznie.

Uchwa??a Nr XXXI/469/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2013 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XII/200/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Organizatora Pieczy Zast?pczej w Lesznie.

Numer uchwa??y: 469
Numer sesji: 31
Rok: 2013


Uchwała Nr XXXI/469/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2013 roku

zmieniająca uchwałę Nr XII/200/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Organizatora Pieczy Zastępczej w Lesznie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W § 5 załącznika do Uchwały Nr XII/200/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Organizatora Pieczy Zastępczej w Lesznie (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 366, poz.6586) dodaje się pkt 18 w następującym brzmieniu:
„18) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w : rodzinach zastępczych , rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizowanie orzeczeń sądów.”
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXI/469/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2013 roku

zmieniającej Uchwałę Nr XII/200/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Organizatora Pieczy Zastępczej w Lesznie.
Konieczność zmiany w/w uchwały i wprowadzenia zmian w statucie Organizatora Pieczy Zastępczej w Lesznie wynika z konieczności uregulowania kierowania dzieci do pieczy zastępczej.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Izabela Nowakowska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.