Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXI/468/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2013 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XXVII/417/2013 w sprawie przyj?cia stanowiska o konieczno??ci przygotowania Miejskiej Strategii Rozwi?zywania Problem??w Os??b Starszych ??Seniorzy w Lesznie 2013- 2023?

Uchwa??a Nr XXXI/468/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2013 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XXVII/417/2013 w sprawie przyj?cia stanowiska o konieczno??ci przygotowania Miejskiej Strategii Rozwi?zywania Problem??w Os??b Starszych ??Seniorzy w Lesznie 2013- 2023?

Numer uchwa??y: 468
Numer sesji: 31
Rok: 2013


Uchwała Nr XXXI/468/2013
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 listopada 2013 roku
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/417/2013 w sprawie przyjęcia stanowiska o konieczności przygotowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Osób Starszych „Seniorzy w Lesznie 2013- 2023”
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§1

W uchwale Nr XXVII/417/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia stanowiska o konieczności przygotowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Osób Starszych „Seniorzy w Lesznie 2013- 2023” wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule uchwały zapis „Seniorzy w Lesznie 2013- 2023” zastępuje się zapisem „Seniorzy w Lesznie 2014- 2020” ;
2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Rada Miejska Leszna uznaje za konieczne opracowanie uchwały w sprawie Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Osób Starszych „Seniorzy w Lesznie 2014-2020” do dnia 31 marca 2014 r. Projekt uchwały powinien zostać przekazany do konsultacji społecznych i uzyskać opinię Leszczyńskiej Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta Leszna.„

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXI/468/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 listopada 2013 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/417/2013 w sprawie przyjęcia stanowiska o konieczności przygotowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Osób Starszych „Seniorzy w Lesznie 2013- 2023”

W związku z uzgodnieniami podjętymi pomiędzy Prezydentem Miasta Leszna, a przedstawicielami klubów radych, działających w Radzie Miejskiej Leszna dokonuje się przesunięcia terminu zakończenia prac nad Miejską Strategią Rozwiązywania Problemów Osób Starszych „Seniorzy w Lesznie 2013- 2023” do 31 marca 2014 roku i zmienia się ramy czasowe w/w strategii na lata 2014-2020.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Grzegorz Rusiecki
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.