Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXI/464/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024

Uchwa??a Nr XXXI/464/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024

Numer uchwa??y: 646
Numer sesji: 31
Rok: 2013

Uchwała Nr XXXI/464/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2013-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024 przyjętej Uchwałą nr XXII/365/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Leszna: Nr XXIII/368/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku, Nr XXV/392/2013 z dnia 14 marca 2013 roku, Nr XXVII/407/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku, Nr XXVIII/422/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku, Nr XXIX/436/2013 z dnia 19 września 2013 roku i Nr XXX/451/2013 z dnia 29 października 2013 roku oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna Nr 202/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku oraz Nr 294/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik nr 2 do uchwały obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się nowe brzmienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/464/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2013-2024


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024, w związku z propozycją zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2013, a w szczególności:

1. dostosowaniu załącznika dotyczącego prognozy kwot roku 2013 do budżetu po zmianach dokonanych na podstawie:
 zarządzenia nr 381/2013 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013,
 uchwały nr XXXI/463/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013,

2. zmianie przedsięwzięć bieżących w 2014 roku polegających na:
 zwiększeniu limitu wydatków w 2014 roku oraz limitu zobowiązań zadania pn.: „Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju” o kwotę 5.027 zł,
 zmniejszeniu limitu wydatków w 2014 roku (o kwotę 40.000 zł) i 2015 roku (o kwotę 40.000 zł) oraz limitu zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 80.000 zł przedsięwzięcia pn.: „Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010-2015 i kolejne lata”,
 zmniejszeniu limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 200.000 zł oraz limitu zobowiązań i łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia pn.: „Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Lesznie na lata 2012-2014”,

3. wprowadzeniu przedsięwzięć bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 „E-urząd dla e-obywatela, wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Koninie i Lesznie" w kwocie 221.856 zł (łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań), z tego: limit wydatków w 2014 roku 196.175 zł i w 2015 roku 25.681 zł,
 „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 916.380 zł (łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań), z tego: limit wydatków w 2014 roku 786.340 zł i w 2015 roku 130.040 zł,

4. wprowadzeniu przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 1.737.740 zł (łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2016 roku i limit zobowiązań),


5. zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 5.490.000 zł (z tego: w roku 2013 kwota 1.400.000 zł) przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie” w związku z zawartą dnia 11 lipca 2013 roku umową z wykonawcą.


Opracował:
Wydział BudżetuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.