Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXI/463/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwa??a Nr XXXI/463/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2013

Numer uchwa??y: 463
Numer sesji: 31
Rok: 2013

Uchwała Nr XXXI/463/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2013


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2013 przyjętym Uchwałą Nr XXII/366/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie dochodów o kwotę 85.061,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie wydatków o kwotę 85.061,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 311.959.279,73 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 187.014.103,73 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 124.945.176,00 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 265.106.632,73 zł i dochody majątkowe w kwocie 46.852.647,00 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.301.510,15 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

4. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 326.309.051,73 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 187.298.559,73 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 139.010.492,00 zł”.

5. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 258.846.767,73 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 67.462.284,00 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

6. § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 17.301.510,15 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

7. § 3 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku w kwocie 37.178.948 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 17.007.499,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 20.171.449,00 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały.”

8. § 8 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 264.607,00 zł,
2) celowa w kwocie 1.121.336,00 zł, z tego:
- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 511.336,00 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 570.000,00 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 40.000,00 zł”.

9. § 13 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
㤠13
1. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 30.000 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w kwocie 30.000 zł, jak w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.484.000 zł przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 230.000 zł oraz na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.254.000 zł, dodatkowo na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” przeznacza się kwotę 100.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
3. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 271.750 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 271.750 zł, dodatkowo na realizację ww. wydatków przeznacza się kwotę 33.334 zł, jak w załączniku nr 12 do uchwały.
4. Wpłaty środków od Rady Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Lesznie w kwocie 7.900 zł przeznacza się na zakup akordeonu w kwocie 7.900 zł, dodatkowo na zakup akordeonu przeznacza się kwotę 10.000 zł, jak w Załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały”.

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

7. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/463/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 2.900 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10,
b) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80103 o kwotę 2.772 zł z tytułu niższych wpływów od rodziców w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaw związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa,
c) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 3.500 zł z tytułu wyższych wpływów od rodziców za wyżywienie w przedszkolu Miejskim nr 13,
d) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 5.670 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.439.2013.4 z dnia 4 listopada 20013 roku o kwotę 5.670 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w Środowiskowym Domu Samopomocy,
e) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85205 o kwotę 69,33 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym dotyczących projektu w ramach Programu Osłonowego „Wpieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,
f) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 39.100 z tytułu dochodów uzyskiwanych jako organ właściwy dłużnika alimentacyjnego oraz organ właściwy wierzyciela na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
g) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 34 zł z tytułu wpływu zwrotu składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłek stały z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niesłusznie opłaconej składki zdrowotnej,
h) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 7.900 zł z tytułu wpłaty Rady Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej jako udział w zakupie akordeonu.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 10.000 zł z tytułu zwrotu przez Kolegium Języków Obcych kosztów poniesionych za zużyte media w III Liceum Ogólnokształcącym,
b) zwiększeniu w dz. 854 rodz. 85410 o kwotę 30.000 zł z tytułu wyższych wpływów od rodziców za wyżywienie niż planowano w internacie przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport,
b) zmniejszeniu w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 500.000 zł w związku z obniżeniem wskaźnika WIBOR dot. obligacji komunalnych,
c) zwiększeniu rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 5.301 zł tytułu rozliczeń dochodów i wydatków w jednostkach oświatowych,
d) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80148 na kwotę 399.267 zł z przeznaczeniem na zapłatę przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe w miesiącu grudniu, m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
e) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 5.670 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu dotacji,
f) zwiększenie w dz. 852 rodz. 85205 o kwotę 69,33 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania publiczne „STOP Przemocy”. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
g) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 39.100 z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
i) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 34 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niesłusznie opłaconej składki zdrowotnej,
j) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup energii w zakresie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (środki pochodzą ze zmniejszonych wydatków w zadaniach powiatu),
h) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 7.900 zł z przeznaczeniem na zakup akordeonu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia,
i) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na klub sportowe,
j) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami w następujących działach i rozdziałach:
 dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 5.000 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie świadczeń rodzinnych,
 dz. 852 rozdz. 85213 i rozdz. 85295 na kwotę 10.000 zł w celu wyodrębniania środków składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Leszczyńskiego Stowarzyszenia Dzieciom Niepełnosprawnym na organizację konkursu plastycznego połączonego z warsztatami dla dzieci niepełnosprawnych „Moje miejsce na ziemi”.
4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80111, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80134 i rozdz. 80140 o kwotę 402.161 zł i przeznaczeniu jej na wydatki w zadaniach miasta,
b) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85295 po kwotę 2.500 zł i przeznaczeniu jej na wydatki w zadaniach miasta (dz. 852 rozdz. 85219),
c) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Bursie Międzyszkolnej nr 1. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
d) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
 dz. 801 rozdz. 80130 na kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „zakup pomocy dydaktycznych”
 dz. 801 rozdz. 80140 na kwotę 7.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja dachu i okien świetlikowych na budynku głównym Centrum Kształcenia Praktycznego”
 dz. 852 rozdz. 85201 i rozdz. 85295 na kwotę 26.600 zł w celu wyodrębniania środków na dotację dla organizacji pozarządowych na organizację spotkań grudniowych.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2013” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 382/2013 z dnia 30 października 2013 roku polegających na:
a) zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.387.2013.3 z dnia 14 października 2013 roku w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 67.332 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.,
b) zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.392.2013.3 z dnia 16 października 2013 roku w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 18.926,48 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
c) zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.302.2013.2 z dnia 20 października 2013 roku w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 6.253 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej,
d) zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.402.2013.5 z dnia 21 października 2013 roku w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013,
e) zmianie planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2013.4 z dnia 25.10.2013 roku, poprzez zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 1.500 zł,
f) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 3.000 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Środowiskowego Domu Samopomocy,
- w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 2.700 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębniania środków na wynagrodzenia bezosobowe z zakresu świadczeń rodzinnych.

6. Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2013” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 383/2013 z dnia 30 października 2013 roku polegających na:
a) zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.302.2013.4 z dnia 18 października 2013 roku w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 2.450 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej,
b) zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.302.2013.7 z dnia 18 października 2013 roku w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej,
c) zmianie planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.239.2013.4 z dnia 25 października 2013 roku, poprzez zmniejszenie:
- w dz. 710 rozdz. 71013 § 2110 o kwotę 1.050 zł,
- w dz. 710 rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 3.000 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75045 § 2110 o kwotę 4.000 zł,
d) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 2.000 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 16.162 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
 zwiększenie kwot wydatków inwestycyjnych,
 zwiększenia kwot zakupów inwestycyjnych.


8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji zadania pn.: Modernizacja dachu i okien świetlikowych na budynku głównym Centrum Kształcenia Praktycznego” o kwotę 7.300 zł.

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 8010 rozdz. 80130 dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych:
• zwiększenie poz. „zakup pomocy dydaktycznych” w wysokości 5.000 zł,
- dz. 921 rozdz. 92195 dla Urzędu Miasta:
- zwiększenie poz. „zakup akordeonu” w wysokości 7.900 zł,

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w następujący sposób:
 zmniejszenie o kwotę 1.500 zł na zadaniu „budowa ogrodzenia systemowego kompleksu boisk”,
 zmniejszenie o kwotę 4.700 zł na zadaniu „zamontowanie metalowych furt na wszystkich zejściach schodowych z widowni stadionu do pasa bezpieczeństwa na stadionie im. A. Smoczyka”,
 zmniejszenie o kwotę 12.500 zł na zadaniu „zakup ciągnika”,
 zmniejszenie o kwotę 19.000 zł na zadaniu „zakup platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych do Sali sportowo-widowiskowej TRAPEZ”,
 wprowadzenie nowego zadania „wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego, systemu oddymiania w budynku czarnym” w wysokości 37.700 zł.

11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zwiększeniem dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 50.000 zł.
 zwiększenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 52.000 zł,

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 3.281 zł (dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104) z następujących tytułów:
 darowizna od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. na pokrycie remontu Sali komputerowej dla Szkoły Podstawowej nr 7 (kwota 2.900 zł),
 odszkodowania zgodnie z treścią prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Lesznie sygn. II K479/13 z dnia 2 lipca 2013 r. dla Przedszkola Miejskiego nr 7 (kwota 351 zł),
 odsetki bankowe (kwota 30 zł).

13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku wynikają ze zmniejszonej pracy przewozowej w przewozach komunikacji miejskiej na terenie miasta Leszna, w związku z tym zmienia się stawka jednostkowej dotacji przedmiotowej z planowanej 976.560 km do 921.636 km.


Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.