Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXI/462/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2013 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorz?dowych zak??ad??w bud??etowych na rok 2013

Uchwa??a Nr XXXI/462/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2013 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorz?dowych zak??ad??w bud??etowych na rok 2013

Numer uchwa??y: 462
Numer sesji: 31
Rok: 2013


Uchwała Nr XXXI/462/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2013 zmienionej Uchwałami: nr XXV/390/2013 z dnia 14 marca 2013 roku, nr XXVIII/420/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku, nr XXIX/434/2013 z dnia 19 września 2013 roku oraz nr XXX/449/2013 z dnia 29 października 2013 roku § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
Ustala się na rok 2013 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1) Miejski Zakład Komunikacji
a) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta Leszna – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 3,1864 zł na 1 wozokilometr
 przewozy osób niepełnosprawnych – 2,7199 zł na 1 wozokilometr
b) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Lipno – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 3,2214 zł na 1 wozokilometr
c) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Rydzyna – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 1,6076 zł na 1 wozokilometr
d) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Święciechowa – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 2,7650 zł na 1 wozokilometr
2) Miejski Zakład Budynków Komunalnych
 remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 25,1514 zł na 1 m2 powierzchni
3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 utrzymanie obiektów sportowych – 3,9895 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe
 utrzymanie budynku „czarnego” – 6,0072 zł na 1 m2 powierzchni.”§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/462/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013


Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych dot. Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta Leszna – kwota jednostkowa brutto wynosi:
- przed zmianami: przewozy w komunikacji miejskiej – 2,9980 zł na 1 wozokilometr,
- po zmianach: przewozy w komunikacji miejskiej – 3,1864 zł na 1 wozokilometr. (wzrost o 0,1884 zł na 1 wozokilometr).
Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta Leszna – kwota jednostkowo brutto przewozy osób niepełnosprawnych pozostaje bez zmian i wynosi 2,7199 zł na 1 wozokilometr.

Kwota dotacji ogółem nie ulega zmianie i wynosi 3.423.520 zł, z tego dotacja z ościennych gmin w kwocie 323.520 zł i środki z budżetu Miasta w kwocie 3.100.000 zł.

Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą
z art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% kosztów jego działalności.


Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.