Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVII/454/2006

Uchwa??a nr XXXVII/454/2006

Numer uchwa??y: 2006/37/454
Numer sesji: 37
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXVII/454/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/402/2005

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)  oraz  art. 4' ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości              i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity DZ. U. z 2002 Nr 147 poz. 1231 ze zmianami) Rada Miejska Leszna stanowi co następuje:

 

§ 1

 

 W załączniku do Uchwały nr XXXIV/402/2005 wprowadza się następujące zmiany:   

1. W rubryce „Zadania” pkt 1.4 otrzymuje brzmienie:

„pkt 1.4 Kierowanie na badania przez biegłego po zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, zakłócają spokój i porządek publiczny,           w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego”,

 

2. W rubryce „Zadania” pkt 6.1 otrzymuje brzmienie:

„pkt 6.1 Ustala się wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości:

- przewodniczący Komisji 15% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników,

  ustalonego na podstawie odrębnych przepisów,

- członkowie Komisji 10% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników,

  ustalonego według odrębnych przepisów, za wykonywanie niżej wymienionych zadań:

1. prowadzenie rozmów interwencyjno-motywujących do podjęcia leczenia

    odwykowego, uzupełnionych diagnozą medyczną;

2. prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży i podawania napojów

    alkoholowych;

3. opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów   
    alkoholowych;

4. udział w posiedzeniach Komisji dotyczących innych spraw niż wymienione w pkt

    1-3”.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

Wojciech Rajewski

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do Uchwały nr XXXVII/454/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/402/2005

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

 

 

Zmiany w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają na celu szczegółowe określenie działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które do tej pory znajdowały się w Regulaminie Pracy Komisji.

 

Opracowało:                                                                                        

Biuro ds. Uzależnień
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.