Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIX/482/2006

Uchwa??a nr XXXIX/482/2006

Numer uchwa??y: 2006/39/482
Numer sesji: 39
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXIX/482/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 sierpnia 2006 roku

 

w sprawie:    zaciągnięcia kredytu komercyjnego na wydatki inwestycyjne –

            Trasa W-Z

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
i art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia:

 

§ 1

 

1. Zaciągnąć kredyt komercyjny w wysokości 3.900.000 zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) na sfinansowanie w 2006 roku wydatków inwestycyjnych
– Trasa W-Z.

2.    Kredyt zaciąga się na lata od 2006 do 2007.

 

§ 2

 

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco „bez protestu”.

 

§ 3

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do podjęcia czynności związanych z zawarciem umowy kredytu, wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej.

 

§ 4

 

Spłata zaciągniętego kredytu komercyjnego nastąpi z dochodów własnych gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna

 

 

          Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XXXIX/482/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie:    zaciągnięcia kredytu komercyjnego na wydatki inwestycyjne –

            Trasa W-Z

 

 

Zadanie „Przebudowa estakady południowej wiaduktu drogowego w Lesznie położonego w ciągu drogi krajowej nr 12” w ramach modernizacji Trasy W-Z finansowane jest w 2006 roku ze środków własnych w wysokości 5.300.000 zł i dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 9.000.000 zł. Całość zadania zbilansowana jest na wartość 20.300.000 zł. Na kwotę 6.000.000 zł podjęta została uchwała o zaciągnięciu zobowiązań na rok 2007. Warunkiem jednak otrzymania dotacji w 2006 roku w pełnej wysokości (9.000.000 zł) na Trasę W-Z (realizowaną w ramach Kontraktu Wojewódzkiego) jest wydatkowanie własnych środków w 2006 roku w wysokości 11.300.000 zł.

Na dzień 30 sierpnia 2006 roku w budżecie miasta zabezpieczono środki własne w wysokości 5.300.000 zł. Dodatkowe brakujące środki własne proponuje się uzyskać z następujących źródeł:

-          rezygnacji z rozpoczęcia w 2006 roku zadania „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie: ul. Okrężną, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul. 17 Stycznia” w wysokości 700.000 zł,

-          rezygnacji z wcześniejszej spłaty w wysokości 1.400.000 zł kredytu bieżącego na sfinansowanie wynagrodzeń w oświacie,

-          zaciągnięcia kredytu komercyjnego w wysokości 3.900.000 zł.

Wobec powyższego proponuje się pozyskanie środków na pokrycie deficytu budżetowego poprzez zaciągnięcie kredytu komercyjnego w wysokości 3.900.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych – Trasa W-Z, którego spłatę planuje się na rok 2007.

 

W związku z powyższym Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego.

 

Opracował:

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.