Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Dostawa Sprz?tu elektronicznego wraz z oprogramowaniem i oprzyrz?dowaniem dla Zespo??u Szk???? Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie

Dostawa Sprz?tu elektronicznego wraz z oprogramowaniem i oprzyrz?dowaniem dla Zespo??u Szk???? Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie


Numer ogłoszenia: 483712 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 457864 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych, ul. Jana Kilińskiego 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 65 520 59 05, faks 65 520 59 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem dla Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu elektronicznego, oprogramowania i oprzyrządowania, opisanych szczegółowo w załączniku nr 7 SIWZ. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe. Pomoce dydaktyczne, sprzęt muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, wolne od wad wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa CE, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku w placówkach oświatowych jak również posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych, tj. wsparcie techniczno-serwisowe, kierowane do użytkowników na terenie RP- napisane w języku polskim. Dostarczenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji związanej z urządzeniami i innymi dostarczanymi elementami, potwierdzającej spełnienie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych, instrukcje użytkowania, obsługi i konserwacji. Każda pozycja zamówienia musi być wyceniona przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie sprzętu równoważnego pod warunkiem iż oferowany sprzęt będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w lepszych parametrach technicznych, jakościowych funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, zastrzega sobie możliwość zażądania dostarczenia próbnego sprzętu oraz oprogramowania celem sprawdzenia czy spełnia on wszystkie warunki określone w SIWZ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.21.31.00-6, 38.55.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Login Computer - Bogna Han, ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110363,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 126148,82

Oferta z najniższą ceną: 126148,82 / Oferta z najwyższą ceną: 142325,76

Waluta: PLN.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Janina Piotrowiak
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2013-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.