Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr V/34/2007

Uchwa??a nr V/34/2007

Numer uchwa??y: 2007/5/34
Numer sesji: 5
Rok: 2007

 

Uchwała nr V/ 34 /2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Lesznie

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Domu Pomocy Społecznej w Lesznie stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w skrócie DPS jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego.

 

§ 3

Traci moc Statut Domu Pomocy Społecznej nadany Uchwałą nr XIV/166/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 1999 r.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Miejskiej Leszna.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                            Przewodniczący

                                                                       Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                          Piotr OLEJNICZAK

 

                                                                                        Załącznik do Uchwały

nr V/34/2007 RM Leszna

z dnia 25.01.2007r.

 

 

STATUT

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LESZNIE

 

 

                                                        § 1

 

Dom Pomocy Społecznej w Lesznie, zwany dalej „Domem” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

                                                         § 2

 

1.    Dom  jest jednostką budżetową miasta Leszna w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2.    Siedzibą  i obszarem działania Domu jest Miasto Leszno.

3.    Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Leszna.

4.    Prezydent Miasta Leszna może powierzyć wykonywanie niektórych czynności z zakresu nadzoru nad działalnością Domu Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

                                               § 3

   

1.    Przedmiotem podstawowej działalności Domu jest świadczenie osobom w podeszłym wieku, wymagającym całodobowej opieki usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

2.    W ramach pozostałej działalności Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

 

  

 

                                                        § 4

 

1. Na czele Domu stoi Dyrektor, który kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez tę jednostkę wyniki.

     2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydenta Miasta Leszna.

     3. Dyrektor zarządza Domem i reprezentuje go na zewnątrz.

 

§ 5

 

Szczegółowy zakres działania Domu, w tym strukturę organizacyjną określa opracowany przez Dyrektora Domu regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Leszna.

 

§ 6

 

1.    Dom jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, a także na podstawie ustawy o dochodach gmin i powiatów.

2.    Podstawą działania Domu jest roczny plan finansowy.

3.    Dom realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową i przekazywanych z budżetu gminy.

 

§ 7

 

1.      Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Domu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor Domu.

2.      Regulamin pracy i wynagrodzeń pracowników Domu wprowadza Dyrektor Domu.

 

§ 8

 

Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Miejskiej Leszna.

 

 

 

 

 

 

 

 UZASADNIENIE

 

do Uchwały  nr  V/ 34/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Lesznie

 

         Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej. Jednocześnie ustawodawca w art. 238 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy nakłada na rady powiatu konieczność dostosowania statutów jednostek budżetowych do przepisów cytowanej ustawy o finansach publicznych.

DPS w Lesznie działał w oparciu o Statut nadany uchwałą nr XIV/166/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 1999 roku oraz regulamin organizacyjny.

W związku z wprowadzeniem dodatkowego zadania dotyczącego przygotowywania posiłków dla bezdomnych i ubogich oraz nowym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku akceptującym dotychczasowe zmiany w organizacji domów pomocy społecznej przedkłada się nowy Statut Domu Pomocy Społecznej w Lesznie oraz nowy uaktualniony Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 13/2007 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej.

 

Opracował:                                                                    

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Lesznie

mgr Jan Radoła
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-01-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.