Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie projektu i produkcj? ulotek, plakat??w, tablic informacyjnych oraz naklejek w ramach projektu ??Przeciwdzia??anie wykluczeniu cyfrowemu `e-inclusion` na obszarze Miasta Leszna?

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie projektu i produkcj? ulotek, plakat??w, tablic informacyjnych oraz naklejek w ramach projektu ??Przeciwdzia??anie wykluczeniu cyfrowemu `e-inclusion` na obszarze Miasta Leszna?

Data publikacji: 25.11.2013
Termin sk??adania ofert: 29.11.2013 godz. 13.00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu `e-inclusion` na obszarze Miasta Leszna
Projekt realizowany jest w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion”, osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne- zwiększani innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


ZAPYTANIE OFERTOWE POIG/1/2013
na wykonanie projektu i produkcję ulotek, plakatów, tablic informacyjnych oraz naklejek w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu `e-inclusion` na obszarze Miasta Leszna”

 

I. Zamawiający:
Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i produkcja ulotek, plakatów, tablic informacyjnych oraz naklejek wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu `e-inclusion` na obszarze Miasta Leszna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
a. Projekt graficzny i druk 1000 szt. ulotek informacyjnych o wymiarach A5,
b. Projekt graficzny i druk 50 szt. plakatów informacyjnych o wymiarach A2
c. Projekt graficzny i wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej (format A2),
d. Projekt graficzny i druku 1000 szt. naklejek dla oznakowania zakupionego środka trwałego oraz wyposażenia (wymiary 7 cm x 4 cm)
Wszystkie materiały promocyjne muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego i oznakowane zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

a. Opracowanie projektu graficznego i wydruk ulotek informacyjnych
Ulotki informacyjne mają spełniać następujące kryteria:
- Wykonawca zaprojektuje i wykona ulotki reklamujące Projekt - wzór ulotki wraz zawartością merytoryczną ujęty został w załączniku nr 2, a ostateczna forma ulotki przedstawiona zostanie do akceptacji Zamawiającego,
- ulotka musi zostać wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu)
- rozmiar A5,
- ilość 1000 szt.,
- wydruk kolorowy (pełen kolor CMYK), papier kreda błysk 150g,
- ulotka jednostronna,
- ulotki zostaną wykonane techniką pozwalającą uzyskać wysoką jakość, estetykę, czytelność zamieszczonych informacji, wierność wykonania i odwzorowania umieszczonych na niej elementów graficznych i wzorów oraz odpowiednią trwałość.


b. Opracowanie projektu graficznego i wydruk plakatów informacyjnych
Plakaty mają spełniać następujące kryteria:
- Wykonawca zaprojektuje i wykona plakaty reklamujące Projekt - wzór plakatu wraz zawartością merytoryczną ujęty został w załączniku nr 3, a ostateczna forma plakatu przedstawiona zostanie do akceptacji Zamawiającego,
- plakat musi zostać wykonany zgodnie z wytycznymi określonymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu)
- rozmiar A2,
- ilość 50 szt.,
- wydruk kolorowy (pełen kolor CMYK), papier kreda błysk 150g
- plakat jednostronny,
- plakaty zostaną wykonane techniką pozwalającą uzyskać wysoką jakość, estetykę, czytelność zamieszczonych informacji, wierność wykonania i odwzorowania umieszczonych na niej elementów graficznych i wzorów oraz odpowiednią trwałość.

c. Opracowanie projektu graficznego i wykonanie tablic informacyjnych:
Tablica informacyjna wewnętrzna ma za zadanie informować o realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna”. Musi ona spełniać kryteria zawarte w wytycznych określonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz przedstawione przez Zamawiającego:
- zamówienie obejmuje 2 jednostronne tablice PCV w formacie A2 (układ poziomy),
- Wykonawca zaprojektuje i wykona tablice informacyjne wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 4, a ostateczna forma tablicy przedstawiona zostanie do akceptacji Zamawiającego,
- treść tablicy musi być zgodna z wytycznymi dla Beneficjentów określonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 i zawierać informacje oraz logotypy zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
- kolorystyka tablic zgodna z wytycznymi określonymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu)
- tablice zostaną wykonane techniką pozwalającą uzyskać wysoką jakość, estetykę, czytelność zamieszczonych informacji, wierność wykonania i odwzorowania umieszczonych na niej elementów graficznych i wzorów oraz odpowiednią trwałość (wykonawca zapewni konserwację i udzieli gwarancji na okres 5 lat użytkowania tablicy od protokolarnego odbioru montażu tablicy),
- Wykonawca wykona i zamontuje tablice wewnątrz budynków- w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

d. Opracowanie projektu graficznego i wydruk naklejek informacyjnych
- Zamówienie dotyczy druku 1000 sztuk (druk w pełnym kolorze CMYK)
- Naklejki informacyjne samoprzylepne o wymiarach 7 cm długości х 4 cm szerokości mają zapewnić trwałe przymocowane do zakupionego środka trwałego oraz wyposażenia (materiał z którego wykonana jest naklejka musi gwarantować, że każda próba odklejenia jej w całości powinna skończyć się przerwaniem naklejki, naklejka nie może dać się przekleić w inne miejsce)
- Wykonawca zaprojektuje i wykona naklejki informacyjne wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 5, a ostateczna forma naklejki informacyjnej przedstawiona zostanie do akceptacji Zamawiającego,

IV. Termin realizacji zamówienia
Wykonawca wykona działania promocyjne w terminie do 10 dni od dnia akceptacji przedstawionego projektu przez Zamawiającego.

V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
2. Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, powinna zostać opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana czytelnie przez Wykonawcę
3. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT)
4. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją Zamówienia (w tym także transport materiałów do siedziby Zamawiającego), świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
6. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.

VI. Kryterium oceny ofert
Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia podana w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów mailowo lub faksem oraz umieści informację na stronie internetowej www.bip.leszno.pl.

VII. Termin, miejsce i forma składania ofert
1. Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Leszna, ul. Przemysłowa 10, 64-100 Leszno,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wedu@leszno.pl
- za pośrednictwem faksu na nr 65 529 81 54
w terminie do 29.11.2013 r. do godz. 13.00 w tytule wpisując „Oferta- Promocja projektu eInclusion”
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.bip.leszno.pl

VIII. Osoba do kontaktów
Odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących treści zapytania udziela p. Lucjan Rosiak tel. 65 529 81 61

IX. Załączniki
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór ulotki informacyjnej
3. Wzór plakatu informacyjnego
4. Wzór tablicy informacyjnej
5. Wzór naklejki informacyjnej
6. Wzór umowy

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Magdalena Poprawska
Informację wprowadził: Magdalena Poprawska
Opublikowany dnia: 2013-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.