Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVIII/456/2006

Uchwa??a nr XXXVIII/456/2006

Numer uchwa??y: 2006/38/456
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

Uchwała Nr XXXVIII/456/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/400/2005 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek
 dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2006
zmienionej uchwałą Nr XXXVII/447/2006 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXXIV/400/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2006 zmienionej uchwałą Nr XXXVII/447/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku § 1 przyjmuje brzmienie:

 

Ustala się na rok 2006 stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w następującej wysokości:

 (...)

2.Miejski Zakład Budynków Komunalnych

-         remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 12,9193  zł na 1 m2 powierzchni

 

3.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

-         utrzymanie obiektów sportowych – 5,- zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe

-         utrzymanie budynku „czarnego” – 2,44 zł na 1 m2 powierzchni”

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2006 roku.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

         Wojciech Rajewski


 

 

Uzasadnienie

 

do projektu Uchwały Nr XXXVIII/456/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia
29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/400/2005
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych
na rok 2006 zmienionej uchwałą nr XXXVII/447/2006 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 kwietnia 2006r.

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych działających w Lesznie w 2006 roku – zmiana dotyczy:

 

1. Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie.

W związku z wystąpieniem wielu awarii na instalacjach wodno-kanalizacyjnych w  zasobach mieszkaniowych miasta – budynkach komunalnych – wywołanych falą ostrych mrozów, a także wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach wskazanych do zasiedlenia pogorzelcom z ul. Narutowicza 40, proponuje się zwiększenie dotacji o 200.000,- zł dla MZBK z przeznaczeniem na remonty komunalnych lokali mieszkalnych.

 

Stawka jednostkowa utrzymania obiektów sportowych wynosi:

 –przed zmianami     11,3994 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych

 –po zmianach 12,9193 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych

 

Kwota dotacji ogółem wynosi:

            - przed zmianami                 1.500.000,-  

            - po zmianach                       1.700.000,-  

            - zwiększenie                           200.000,-  

 

 

2.Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie.

W związku z usunięciem drzew na stadionie w Zaborowie bez wymaganego zezwolenia dnia 14.03.2006r. Prezydent Miasta Leszna wydał decyzję Nr GK-0-7635/10-06 wymierzającą Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lesznie karę pieniężną w wysokości 409.662,62 zł. MOSiR nie jest w stanie wygospodarować z własnych dochodów takiej sumy. Zwiększa się więc dotację przedmiotową na utrzymanie terenów zajmowanych przez obiekty sportowe o kwotę 350.000,- zł. Pozostałą kwotę 59.700,- zł MOSiR pokryje z własnych dochodów tj. ze zwrotu VAT z Urzędu Skarbowego.

Wobec powyższego ulega zmianie stawka jednostkowa stanowiąca podstawę wyliczenia wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Lesznie.

 

Stawka jednostkowa utrzymania obiektów sportowych wynosi:

 –przed zmianami     3,18 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty
   sportowe

 –po zmianach 5,- zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty
   sportowe

 

 

Kwota dotacji ogółem wynosi:

            - przed zmianami                 615.000,-  

            - po zmianach                       965.000,-  

            - zwiększenie                        350.000,-  

 

Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą z art. 19 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% jego wydatków.

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.