Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVIII/469/2006

Uchwa??a nr XXXVIII/469/2006

Numer uchwa??y: 2006/38/469
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/469/2006

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym     (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§  1

 

Zatwierdza się Regulamin przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przewidzianych w ramach Działania 2.2 Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                       

 Przewodniczący

      Rady  Miejskiej Leszna

 

                                                                                                       Wojciech  Rajewski

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/469/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

 

 

         W roku szkolnym 2006/2007 istnieje możliwość kontynuacji programu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Społecznego oraz środków Budżetu Państwa. Program realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

        O stypendium mogą ubiegać się uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkający na obszarach wiejskich, w miastach do 5000 mieszkańców, w miastach do 20000 mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych, uczący się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

        Projekty dotyczące programów stypendialnych w ramach działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przygotowują organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne.

Na projektodawcy spoczywa obowiązek przygotowania Regulaminu określającego reguły przyznawania świadczeń i umożliwiającego uczniom zapoznanie się z zasadami udzielania wsparcia.

       Uchwalenie regulaminu jest jednym z etapów prac nad przygotowaniem projektu stypendialnego.

       Leszno, będąc miastem na prawach powiatu jest organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie są objęci programem stypendialnym. Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym nadają kompetencje Radzie Miejskiej do uchwalenia zasad udzielania stypendiów.

      W związku z przystąpieniem do opracowywania projektu na rok szkolny 2006/2007 w ramach działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 

Opracował:                                                                                                             

Wydział Edukacji

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.