Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XXX/459/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy

U C H W A ? A Nr XXX/459/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy

Numer uchwa??y: 459
Numer sesji: 30
Rok: 2013


U C H W A Ł A Nr XXX/459/ 2013

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie: nadania nazwy ulicy


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Ulicy zlokalizowanej w Lesznie w rejonie ulicy: Stanisława Grochowiaka nadaje się nazwę:

Czesława Miłosza

Usytuowanie ulicy w terenie określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
U Z A S A D N I E N I E


do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXX/459/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie nadania nazwy ulicy.


W związku z wytyczeniem nowej ulicy oraz nabyciem na rzecz Miasta Leszna jej prawa własności zaistniała potrzeba nadania nazwy.
Biorąc pod uwagę lokalizację ulicy – rejon ulic Stanisława Grochowiaka i Jarosława Iwaszkiewicza wnioskuję o nadanie nazwy Czesława Miłosza, nawiązującej do nazw ulic występujących na przedmiotowym obszarze.
Nota biograficzna Czesława Miłosza
Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach na Litwie jako syn Aleksandra Miłosza i Weroniki z Kunatów.
W roku 1921 został uczniem Gimnazjum im. Zygmunta Augusta, a w 1929 - studentem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie najpierw studiował polonistykę na Wydziale Humanistycznym, po krótkim czasie przeniósł się na Wydział Nauk Społecznych, by studiować prawo. Czesław Miłosz jako poeta zadebiutował w 1930 na łamach uniwersyteckiego pisma „Alma Mater Vilnensis” wierszami Kompozycja i Podróż. Był członkiem grupy poetów Żagary. Miłosz współtworzył wydawane przez nią pismo i publikował w nim swoje kolejne wiersze, wpisując się w zbuntowaną, katastroficzną poetykę środowiska.
W czasie II wojny światowej opuścił Wilno i przeniósł się do okupowanej przez Niemców Warszawy, gdzie pracował jako woźny w Bibliotece Uniwersyteckiej. Uczestniczył w podziemnym życiu literackim, pod pseudonimem Jan Syruć opublikował w 1940 r. tom Wiersze. Po upadku 2 października 1944 r. powstania warszawskiego wyjechał do Krakowa, w którym pozostał do końca 1945 roku. Po zakończeniu II wojnie światowej poeta, emigrował do Francji, następnie w 1960 r. przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, gdzie wykładał literaturę słowiańską na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, oraz na Harvardzie. Za granicą tworzył głównie poezję, bardzo różnorodną, choć największe uznanie zyskały jego wiersze polityczne (m.in. Który skrzywdziłeś). Książki Miłosza były drukowane w podziemiu, przemycane z zagranicy, a dla nielicznych dostępne w działach prohibitów bibliotek uniwersyteckich.
W 1980 r. poeta prozaik, eseista, tłumacz otrzymał literacką nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Rok później przyjechał do kraju, gdzie jego utwory zostały już oficjalnie wydane (choć część z nich ocenzurowano, a część mogła się nadal ukazywać tylko w wydaniach podziemnych). Stały się one natchnieniem dla rozwijającej opozycji politycznej. W 1981 r., w czasie pobytu w kraju otrzymał doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w 1989 r. Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1990 roku Miłosz został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1993 r. poeta definitywnie przeprowadził się do Polski, gdzie jako miejsce pobytu wybrał Kraków, jak twierdził "najbardziej zbliżony do Wilna". W uznaniu zasług dla kultury polskiej w 1993 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. W czerwcu 1996 r. za książkę Legendy współczesności uhonorowany został Nagrodą Krakowska Książka Miesiąca. Dwa lata później za tom Piesek przydrożny otrzymał Nagrodę Nike. W 1994 r. Czesław Miłosz został odznaczony Orderem Orła Białego. W 1996 Polskie Radio przyznało mu nagrodę Diamentowy Mikrofon. W opinii międzynarodowej krytyki jak i współczesnych mu poetów, twórczość poetycka Miłosza to jedno z najbardziej znaczących zjawisk naszej literackiej współczesności.
Miłosz zmarł 14 sierpnia 2004 w Krakowie, przeżywszy 93 lata. Został pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce.

Opracował:
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Kazimierz Narloch
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.