Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXX/458/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla cz???ci drzew ze zbiorowego pomnika przyrody w parku miejskim przy Placu Ko??ciuszki w Lesznie

UCHWA?A NR XXX/458/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla cz???ci drzew ze zbiorowego pomnika przyrody w parku miejskim przy Placu Ko??ciuszki w Lesznie

Numer uchwa??y: 458
Numer sesji: 30
Rok: 2013


UCHWAŁA NR XXX/458/2013
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla części drzew ze zbiorowego pomnika przyrody w parku miejskim przy Placu Kościuszki w Lesznie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j .Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.)


Rada Miejska Leszna
uchwala:

§ 1.
1. Na terenie parku miejskiego przy Placu Kościuszki w Lesznie znosi się formę ochrony przyrody dla drzew, wchodzących w skład zbiorowego pomnika przyrody, w tym:


Liczba porządkowa Nr na mapie Nazwa gatunku Obwód pnia (cm) Kwatera Powód usunięcia
1. 32 Dąb czerwony
(Quercus rubra) 51 kwatera IV
Zły stan fitosanitarny, uszkodzony pień przez patogeny, odpadająca kora, źródło infekcji dla innych drzew

2. 34 Kasztanowiec czerwony
(Aesculus carnea) 89 kwatera II
Zły stan fitosanitarny, uszkodzony, pusty pień bez korony,

3. 38 Klon jesionolistny
(Acer negundo) 43 kwatera II Nieprawidłowo ukształtowana, wydłużony pokrój, bez wartości estetycznej, guzy z odrostami, do zastąpienia innym, cenniejszym gatunkiem
4. 63 A
Śliwa wiśniowa
(Prunus cerasifera)
10 kwatera VIII Zły stan fitosanitarny, obumierające
5. 65
Klon zwyczajny
(Acer platanoides)
37 kwatera IX Drzewo zdominowane, osłabione, pień z odpadającą korą, źle rozwijające się drzewo
6. 81 Klon polny
(Acer campestre) 32 kwatera IX Drzewo obumierające, pień z uszkodzoną korą i ubytkami wgłębnymi ze zgnilizną, nieatrakcyjny pokrój

7. 83
Klon zwyczajny
(Acer platanoides)
38 kwatera IX Drzewo pochylone, znaczny ubytek kory na pniu, uszkodzona korona z posuszem, małe szanse na regenerację


8. 88 Klon jesionolistny
(Acer negundo) 55 kwatera IX Zły stan fitosanitarny, w koronie liczne kikuty konarów, zamierające konary, odpadająca kora, pień z licznymi guzami,
9. 100
Jesion wyniosły
(Fracsinus excelsior)
55 kwatera X Pień bez korony bez możliwości regeneracji, do usunięcia ze względów pielęgnacyjnych
10. 111
Lipa holenderska
(Tilia europeae)
93 kwatera I Zdeformowana, asymetryczna sylwetka, pień w rozwidleniu uszkodzony ze zgnilizną, grozi rozłamem

2. Zniesienie formy ochrony przyrody dla w/w drzew następuje z uwagi na utratę
wartości przyrodniczych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego
i w konsekwencji umożliwieniem ich usunięcia.

3. Drzewa wymagające zniesienia formy ochrony przyrody zostały oznaczone na planie
sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/458/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zniesienia formy ochrony dla części drzew ze zbiorowego pomnika przyrody w parku miejskim przy Placu Kościuszki w Lesznie

Rozporządzenie nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody, nadało status pomnika przyrody drzewom w parku miejskim na terenie Placu Kościuszki w Lesznie.

Powyższe rozporządzenie zostało ujęte w obwieszczeniu Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zmianami) zarówno ustanowienie pomnika przyrody, jak i zniesienie formy ochrony przyrody, dokonuje rada gminy w drodze uchwały, przy czym projekt uchwały wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zniesienie formy ochrony przyrody wynika z podjętych działań Urzędu Miasta Leszna zmierzających do restytucji parku miejskiego przy placu Tadeusza Kościuszki,
w tym m. in. usunięciu drzew obumierających, chorych i wpływających niekorzystnie na drzewa cenne. Drzewa do usunięcia zakwalifikowano na podstawie : „Inwentaryzacji drzew w parku - zbiorowym pomniku przyrody - przy Placu Kościuszki w Lesznie wraz z programem restytucji parku”, sporządzonym przez zespół pracowników Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk.


Usunięcie 10 drzew, wymienionych w treści uchwały, jest konieczne ze względu na ich zły stan sanitarny, obumieranie, utratę wartości przyrodniczych oraz ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, bowiem park stanowi miejsce rekreacji, wypoczynku i spacerów mieszkańców miasta Leszna.

W związku z powyższym, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i mienia, nie ma możliwości zastosowania art. 40 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, mówiącego iż pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.

W ramach restytucji, po usunięciu ww. drzew, park zostanie wzbogacony o nowe nasadzenia atrakcyjnych drzew, krzewów i bylin w wyznaczonych miejscach wg wariantów zaproponowanych w ww. opracowaniu. Zakup materiału nasadzeniowego nastąpi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Opracował:

Marian Bartkowiak
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony ŚrodowiskaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.