Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXX/457/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku w sprawie wyra??enia woli przyst?pienia do opracowania i wdra??ania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna.

Uchwa??a Nr XXX/457/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku w sprawie wyra??enia woli przyst?pienia do opracowania i wdra??ania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 457
Numer sesji: 30
Rok: 2013Uchwała Nr XXX/457/2013
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Leszna uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się wolę opracowania i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna”.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tadeusz PawlaczykUzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/457/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2013 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Podstawowym celem opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna jest wyznaczenie wytycznych do zapewnienia korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w tym:
- redukcja emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
- redukcja energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
- poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów
dopuszczalnych stężeń w powietrzu, itp.
Opracowanie będzie uwzględniać elementy sektora publicznego i prywatnego takie jak: budynki, instalacje i urządzenia, transport, lokalna produkcja energii, planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne, współpraca z mieszkańcami w tym przedsiębiorcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne. W ramach przygotowywania Planu zostanie wykonana inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta Leszna oraz zostaną przeanalizowane możliwości redukcji zużycia energii wraz z ekonomiczno- ekologiczną oceną efektywności działań.
Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.
Ponadto opracowanie Planu jest zgodne z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku oraz pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.).
Posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w mieście Leszno będzie jedynym z warunków warunkiem koniecznych do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Gospodarka niskoemisyjna to jeden z kluczowych programów Unii Europejskiej, dlatego znaczna część funduszy dla samorządów w latach 2014-2020 będzie skierowana na realizację tego celu.
Opracowanie i wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013) może być współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
W związku z powyższym podjęcie przedstawionej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.
Opracował:
Marian Bartkowiak
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.