Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXX/456/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku w sprawie: podj?cia przez Miasto Leszno wsp????pracy z Powiatem Leszczy??skim, Gmin? Osieczna, Gmin? Krzemieniewo, Gmin? Rydzyna, Gmin? ??wi?ciechowa, Gmin? Wijewo, Gmin? W??oszakowice, Gmin? Lipno, Gmin? Przem?t w celu realizacji projektu pod nazw?: ??Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i sp??jno??ci spo??eczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczy??skiej? w ramach Programu: ??Rozw??j miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorz?du terytorialnego, dialog spo??eczny oraz wsp????prac? z przedstawicielami spo??ecze??stwa obywatelskiego?

Uchwa??a Nr XXX/456/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku w sprawie: podj?cia przez Miasto Leszno wsp????pracy z Powiatem Leszczy??skim, Gmin? Osieczna, Gmin? Krzemieniewo, Gmin? Rydzyna, Gmin? ??wi?ciechowa, Gmin? Wijewo, Gmin? W??oszakowice, Gmin? Lipno, Gmin? Przem?t w celu realizacji projektu pod nazw?: ??Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i sp??jno??ci spo??eczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczy??skiej? w ramach Programu: ??Rozw??j miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorz?du terytorialnego, dialog spo??eczny oraz wsp????prac? z przedstawicielami spo??ecze??stwa obywatelskiego?

Numer uchwa??y: 456
Numer sesji: 30
Rok: 2013Uchwała Nr XXX/456/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie: podjęcia przez Miasto Leszno współpracy z Powiatem Leszczyńskim, Gminą Osieczna, Gminą Krzemieniewo, Gminą Rydzyna, Gminą Święciechowa, Gminą Wijewo, Gminą Włoszakowice, Gminą Lipno, Gminą Przemęt w celu realizacji projektu pod nazwą: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w ramach Programu: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1.

1. Postanawia się podjąć współpracę z Powiatem Leszczyńskim, Gminą Osieczna, Gminą
Krzemieniewo, Gminą Rydzyna, Gminą Święciechowa, Gminą Wijewo, Gminą
Włoszakowice, Gminą Lipno, Gminą Przemęt.

2. Postanawia się upoważnić Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy o partnerstwie
pomiędzy Miastem Lesznem a Powiatem Leszczyńskim, Gminą Osieczna, Gminą
Krzemieniewo, Gminą Rydzyna, Gminą Święciechowa, Gminą Wijewo, Gminą
Włoszakowice, Gminą Lipno, Gminą Przemęt w celu realizacji projektu pod nazwą:
„Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-
gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w ramach Programu: „Rozwój miast poprzez
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz
współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXX/456/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie: podjęcia przez Miasto Leszno współpracy z Powiatem Leszczyńskim, Gminą Osieczna, Gminą Krzemieniewo, Gminą Rydzyna, Gminą Święciechowa, Gminą Wijewo, Gminą Włoszakowice, Gminą Lipno, Gminą Przemęt w celu realizacji projektu pod nazwą: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w ramach Programu: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”
Miasto Leszno wraz z Powiatem Leszczyńskim, Gminą Osieczna, Gminą Krzemieniewo, Gminą Rydzyna, Gminą Święciechowa, Gminą Wijewo, Gminą Włoszakowice, Gminą Lipno, Gminą Przemęt podpisało list intencyjny zgodnie, z którym zamierzają współpracować dla realizacji celu, jakim jest wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacjami przedsiębiorców, w celu podejmowania wspólnych decyzji dot. Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej i rozwiązywania istotnych dla tego terenu problemów dla dobra lokalnych wspólnot społecznych. List intencyjny stanowił dokument niezbędny do złożenia wniosku aplikacyjnego w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego będącego Operatorem Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.
Do konkursu mogły aplikować projekty realizowane w partnerstwie przez jednostki samorządu terytorialnego albo partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców.

Projekt dofinansowany jest w 85%, wkład własny Leszna i partnerów wynosi 15%. Udział poszczególnych partnerów we wkładzie własnym uzależniony został od liczby mieszkańców.
Harmonogram projektu obejmuje przeszło 2 lata od stycznia 2014 do lutego 2016r.
W ramach projektu przewidywane jest przygotowanie następujących opracowań dla obszaru funkcjonalnego partnerstwa:

1. Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
2. Strategii rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów
3. Studium rozwoju zrównoważonego transportu
4. Strategia rewitalizacji
5. Planu Rozwoju Partnerstwa
6. Dokumentów planistycznych i technicznych, wynikających z dokumentów strategicznych

14 października 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało informacje o rozstrzygnięciu konkursu. Projekt „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” uzyskał 92,75 na 110 możliwych punktów i znalazł się na 7 miejscu listy zawierającej 15 projektów, które otrzymały status dofinansowany.

Opracował:
Wydział Promocji i Rozwoju
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Marciniak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.