Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXX/454/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci op??at za usuwanie z drogi pojazdu i jego przechowywania na parkingu strze??onym oraz wysoko??ci koszt??w powsta??ych w razie odst?pienia od usuni?cia pojazdu.

Uchwa??a Nr XXX/454/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci op??at za usuwanie z drogi pojazdu i jego przechowywania na parkingu strze??onym oraz wysoko??ci koszt??w powsta??ych w razie odst?pienia od usuni?cia pojazdu.

Numer uchwa??y: 454
Numer sesji: 30
Rok: 2013


Uchwała Nr XXX/454/2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu
i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie tych kosztów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Stawki opłat określone w załączniku obowiązują do dnia 31.12.2014 r.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXVIII/426/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 4871).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/454/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu
i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały. Zgodnie z art. 130 a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami) Rady Powiatu ustala corocznie wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz określa wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Opłaty te stanowią dochód powiatu. Obwieszczeniem z dnia 5 września 2013 r. (M.P. nr poz. 704) Minister Finansów określił maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujące w roku 2014. W związku z powyższym proponuje się zmianę stawek opłat określonych w Uchwale Nr XXVIII/426/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Przy określeniu kosztów w przypadku odstąpienia od decyzji o usunięciu pojazdu należało wziąć pod uwagę koszt dojazdu pojazdu specjalistycznego do miejsca zdarzenia, jak również podjęte czynności tj. załadunek i wyładunek pojazdu. Na wysokość kosztów wpływ ma czas pracy kierowcy, koszty eksploatacyjne pojazdu oraz zaangażowanie specjalistycznego sprzętu.
Przedsiębiorcę zajmującego się usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem – zgodnie z delegacją ustawową – wyznacza starosta, dokonując wyboru najkorzystniejszej ze złożonych ofert lub powierza powiatowej jednostce organizacyjnej. Z tych względów podjęcie uchwały jest zasadne.
Przygotował:
Wydział Komunikacji


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Danuta ??kowska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.