Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXX/451/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024

Uchwa??a Nr XXX/451/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024

Numer uchwa??y: 451
Numer sesji: 30
Rok: 2013

Uchwała Nr XXX/451/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2013-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024 przyjętej Uchwałą nr XXII/365/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Leszna: Nr XXIII/368/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku, Nr XXV/392/2013 z dnia 14 marca 2013 roku, Nr XXVII/407/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku, Nr XXVIII/422/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku i Nr XXIX/436/2013 z dnia 19 września 2013 roku oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna Nr 202/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku oraz Nr 294/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik nr 2 do uchwały obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.

2. Dołącza się nowe brzmienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/451/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2013-2024


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024, w związku z propozycją zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2013, a w szczególności:

1. dostosowaniu załącznika dotyczącego prognozy kwot roku 2013 do budżetu po zmianach dokonanych na podstawie:
 zarządzenia nr 342/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013,
 zarządzenia nr 348/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013,
 zarządzenia nr 364/2013 z dnia 15 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013,
 projektu uchwały nr XXX/…/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 – druk nr 486,

2. zmianie przedsięwzięć bieżących w 2013 roku polegających na:
 zwiększeniu limitu wydatków w 2013 roku oraz limitu zobowiązań zadania pn.: „Miejski program na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych” o kwotę 8.971 zł,
 zmniejszeniu limitu wydatków w 2013 roku oraz limitu zobowiązań następujących przedsięwzięć bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
• „Refleksja, Wzmocnienie, Rozwój: Stajemy się aktywnym uczniem uczącym się całe życie” o kwotę 516,80 zł,
• „Tradycyjne zawody i nabywanie niezbędnych umiejętności dla nowych profesji” o kwotę 836,80 zł,
• „Oszczędzanie energii, siła zmian” o kwotę 836,80 zł,
• „Pomoc dla każdego” o kwotę 8.842 zł,

3. zmniejszeniu limitu wydatków w latach 2014-2023 o kwotę 100.000 zł w każdym roku tj. 1.000.000 zł ogółem oraz limitu zobowiązań zadania bieżącego pn.: „Plany zagospodarowania przestrzennego”,

4. wprowadzeniu limitu wydatków w 2014 roku w kwocie 51.323 zł oraz zwiększeniu limitu zobowiązań do realizowanego w latach 2011-2013 przedsięwzięcia bieżącego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych pn.: „Pomoc dla każdego”, z tego: środki zewnętrzne w wysokości 43.624 zł i środki własne w wysokości 7.699 zł,5. zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 3.675.240 zł przedsięwzięcia pn.: „Budowa lodowiska sztucznie mrożonego (44x27m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie” w związku z zawartą dnia 21 sierpnia 2013 roku umową z wykonawcą robót budowlanych.


Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.