Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXX/450/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwa??a Nr XXX/450/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2013

Numer uchwa??y: 450
Numer sesji: 30
Rok: 2013

Uchwała Nr XXX/450/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2013


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2013 przyjętym Uchwałą Nr XXII/366/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie dochodów o kwotę 86.161,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie wydatków o kwotę 86.161,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 310.806.403,92 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 185.900.627,92 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 124.905.776,00 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 263.953.756,92 zł i dochody majątkowe w kwocie 46.852.647,00 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 3 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.353.441,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”.
4. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 40.952.941,00 zł”.

5. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 325.156.175,92 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 185.770.422,92 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 139.385.753,00 zł”.

6. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 257.714.091,92 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 67.442.084,00 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

7. § 2 ust. 3 pkt 3 uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.353.441,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”

8. § 2 ust. 3 pkt 6 uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 52.477.307,00 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 649.200,00 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały.”

9. § 3 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku w kwocie 37.076.948 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 17.007.499,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 20.069.449,00 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały.”

10. § 8 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 259.306,00 zł,
2) celowa w kwocie 1.121.336,00 zł, z tego:
- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 511.336,00 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 570.000,00 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 40.000,00 zł”.

11. § 13 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
㤠13
1. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 30.000 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w kwocie 30.000 zł, jak w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.484.000 zł przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 230.000 zł oraz na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.254.000 zł, dodatkowo na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” przeznacza się kwotę 100.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
3. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 271.750 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 271.750 zł, dodatkowo na realizację ww. wydatków przeznacza się kwotę 33.334 zł, jak w załączniku nr 12 do uchwały”.

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

9. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/450/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 9.102 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” za uszkodzony w skutej wypadku komunikacyjnego witaczo-żegnacz stojący na rogatkach miasta przy drodze krajowej nr 12 (kierunek Wschowa),
b) zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 84.000 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
c) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 516,80 zł w związku z aktualizacją planu dochodów do faktycznego wykonania środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji, przeznaczonej na realizację projektu „Refleksja, Wzmocnienie, Rozwój: Stajemy się aktywnym uczniem uczącym się całe życie” realizowanego przez Szkołę Podstawą nr 5,
d) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 176.180 zł w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty dotyczącą zmniejszenia od września br. wysokości opłat za przedszkole,
e) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 94.921 zł, z tego:
• zwiększenie o kwotę 115.000 zł z tytułu planowanych wyższych dochodów od ościennych gmin z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno,
• zmniejszenie o kwotę 20.079 zł w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty i pokrycia dochodów otrzymywanych od innych gmin dotacją z budżetu państwa,
f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 57.600 zł z tytułu wyższych wpływów w przedszkolach miejskich od rodziców za wyżywienie niż planowano.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 8.842 zł w związku z rozliczeniem w roku bieżącym projektu pn.” Pomoc dla każdego”,
b) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 836,80 zł w związku z aktualizacją planu dochodów do faktycznego wykonania środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji, przeznaczonej na realizację projektu „Tradycyjne zawody i nabywanie niezbędnych umiejętności dla nowych profesji” realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące,
c) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 836,80 zł w związku z aktualizacją planu dochodów do faktycznego wykonania środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji, przeznaczonej na realizację projektu „Oszczędzanie energii – siła zmian” realizowanego przez Zespół Szkół Ochrony Środowiska,
d) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 9.551 zł z tytułu sprzedaży tokarek w Centrum Kształcenia Praktycznego,
e) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 18.200 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za wyżywienie w Bursie Międzyszkolnej nr 1.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 150.000 zł środków zaplanowanych na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych m. in. z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym. Ww. kwotę przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
b) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego do rozliczania dotacji dotyczących jednostek niepublicznych wraz z wdrożeniem i szkoleniem,
c) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 9.102 zł planu wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie i montaż witaczo-żegnacza”. Środki pochodzą z planowanego wpływu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA”,
d) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 12”,
e) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 516,80 zł w związku z aktualizacją planu wydatków do faktycznego wpływu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji, przeznaczonej na realizację projektu „Refleksja, Wzmocnienie, Rozwój: Stajemy się aktywnym uczniem uczącym się całe życie” realizowanego przez Szkołę Podstawą nr 5,
f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 84.570 zł z przeznaczeniem na: zakup oleju opałowego w Szkole Podstawowej nr 9 budynek w Strzyżewicach (kwota 14.570 zł) oraz modernizację 2 sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 12 (kwota 70.000 zł),
g) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 20.079 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno. Ww. wydatki pokryte zostaną dotacją z budżetu państwa,
g) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 94.921 zł, z tego:
• zwiększenie o kwotę 115.000 zł z tytułu planowanych wyższych dochodów od ościennych gmin z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno,
• zmniejszenie o kwotę 20.079 zł w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty i pokrycia dochodów otrzymywanych od innych gmin dotacją z budżetu państwa,
h) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 497.214 zł w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty i otrzymaniem od Wojewody Wielkopolskiego dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
i) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycje w przedszkolach miejskich, z tego: modernizacja placu zabawa w Przedszkolu Miejskim nr 4 (kwota 16.000 zł), częściowa wymiana elewacji w Przedszkolu Miejskim nr 10 (kwota 7.000 zł), wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 19 (kwota 6.000 zł) oraz wymiana okien w Przedszkolach Miejskich nr 10 i nr 18 (kwota 66.000 zł),
j) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 44.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w przedszkolach miejskich, z tego: pokrycie kosztów związanych z wypłatą wyrównania odprawy emerytalnej w Przedszkolu Miejskim nr 12 (kwota 6.030 zł), wypłatę odprawy rentowej w Przedszkolu Miejskim nr 21 (kwota 14.400 zł), oraz zakup mebli do Przedszkola Miejskiego nr 18 (kwota 9.000 zł),
k) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 200.409 zł oraz zmiany pomiędzy poszczególnymi przedszkolami na kwotę 300.000 zł w związku z dostosowaniem planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli do przewidywanego wykonania (wzrost lub spadek liczby uczniów w poszczególnych przedszkolach niepublicznych),
l) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 516,80 zł w związku z wpłynięciem na konto niższej kwoty z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji, przeznaczonej na realizację projektu „Refleksja, Wzmocnienie, Rozwój: Stajemy się aktywnym uczniem uczącym się całe życie” realizowanego przez Szkołę Podstawą nr 5,
m) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 25.409 zł oraz zmiany pomiędzy poszczególnymi szkołami na kwotę 28.000 zł w związku z dostosowaniem planu dotacji dla niepublicznych szkół gimnazjalnych do przewidywanego wykonania (wzrost lub spadek liczby uczniów w poszczególnych placówkach),
n) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 57.600 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
o) zwiększeniu rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 52.034 zł z następujących tytułów:
 zmniejszenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup programu do rozliczenia dotacji dotyczących jednostek niepublicznych wraz z wdrożeniem i szkoleniem (dz. 750 rozdz. 75023),
 zwiększenie o kwotę 115.000 zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienia w sprawie zwrotu dotacji ,
 zmniejszenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na udział chóru przy Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie w Światowym Konkursie Chórów we Włoszech (dz. 921 rozdz. 92195),
 zmniejszenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup akordeonu dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Lesznie (dz. 921 rozdz. 92195),
 zmniejszenie o kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie (dz. 926 rozdz. 92604),
 zmniejszenie o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu (dz. 926 rozdz. 92605),
 zmniejszenie o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania obiektów sportowych udostępnianych bezpłatnie mieszkańcom miasta Leszna (dz. 926 rozdz. 92605),
 zwiększenie o kwotę 72.034 zł z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków w jednostkach oświatowych i Wydziale Edukacji,
p) zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 84.000 zł z przeznaczeniem na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
q) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku ze wzrostem liczby gospodarstw domowych korzystających z dodatków mieszkaniowych i wzrostem średniej kwoty wypłacanego dodatku mieszkaniowego,
r) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 20.000 zł, z tego:
 z przeznaczeniem na zakup akordeonu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w wysokości 10.000 zł,,
 z przeznaczeniem na udział chóru przy Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie w Światowym Konkursie Chórów we Włoszech w wysokości 10.000 zł,
s) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
t) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 54.000 zł, z tego:
 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania obiektów sportowych udostępnianych bezpłatnie mieszkańcom miasta w wysokości 39.000 zł,
 z przeznaczeniem dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 15.000 zł,
u) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami w następujących działach i rozdziałach:
 dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłata ekwiwalentów za utrzymanie sortów mundurowych, pranie odzieży oraz zakup ubioru służbowego,
 dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 33.000 zł w zakresie zadania kampania wizerunkowa miasta Leszna,
 dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103 i dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 67.686 zł pomiędzy planami finansowymi jednostek oświatowych (dotyczy Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 9) dotyczy wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 9 w związku ze zmianami organizacyjnymi od września br.,
 dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110 oraz dz. 854 rozdz. 85407 na kwotę 96.525 zł zmiany pomiędzy planami finansowymi realizowanymi przez Wydział Edukacji i jednostki oświatowe z przeznaczeniem na wypłatę nagród Prezydenta Miasta,
 dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 82.500 zł w ramach Programu Wspierania Nowoczesnych Rozwiązań w Edukacji z przeznaczeniem na realizację projektów e-dzienniczek, z tego: dla Szkoły Podstawowej nr 2 (kwota 10.500 zł), Szkoły Podstawowej nr 3 (kwota 19.000 zł), Szkoły Podstawowej nr 4 (kwota 16.000 zł), Szkoły Podstawowej nr 10 (kwota 37.000 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem planu finansowego realizowanego przez Wydział Edukacji (kwota 82.500 zł),
 dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 115.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w ramach zadań powierzonych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na ww. zadaniu w ramach zadań własnych,
 dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 20.079 zł pomiędzy źródłami finansowania z jednoczesnym zmniejszeniem środków własnych i zwiększeniem środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dot. dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
 dz. 801 rozdz. 80143 na kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na zakup serwera dla Zespołu Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 181.465 zł w związku z dostosowaniem planu dotacji dla niepublicznych szkół do przewidywanego wykonania (spadek liczby uczniów w poszczególnych placówkach),
b) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 836,80 zł w związku z aktualizacją planu wydatków do faktycznego wpływu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji, przeznaczonej na realizację projektu „Tradycyjne zawody i nabywanie niezbędnych umiejętności dla nowych profesji” realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące,
c) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 836,80 zł w związku z aktualizacją planu wydatków do faktycznego wpływu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji, przeznaczonej na realizację projektu „Oszczędzanie energii – siła zmian” realizowanego przez Zespół Szkół Ochrony Środowiska,
d) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 1.465 zł oraz zmiany pomiędzy poszczególnymi szkołami na kwotę 18.535 zł w związku z dostosowaniem planu dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych do przewidywanego wykonania (wzrost lub spadek liczby uczniów w poszczególnych szkołach),
e) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w szkołach zawodowych,
f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 9.551 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w Centrum Kształcenia Praktycznego. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
g) zmniejszeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 8.842 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem w 2013 roku projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy pn. „Pomoc dla każdego”,
h) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85402 o kwotę 5.000 zł w związku z dostosowaniem planu dotacji Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego do wzrostu liczby uczniów wychowanków,
i) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 18.200 zł z przeznaczeniem na opłaty za gaz i zakup środków żywności w Bursie Międzyszkolnej nr 1. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
v) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
 dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80140 oraz dz. 854 rozdz. 85406, rozdz. 85407 i rozdz. 85410 na kwotę 55.081 zł zmiany pomiędzy planami finansowymi realizowanymi przez Wydział Edukacji i jednostki oświatowe z przeznaczeniem na wypłatę nagród Prezydenta Miasta,
 dz. 801 rozdz. 80120 na kwotę 5.000 zł dot. planu wydatków realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 z przeznaczeniem na zakup kamery do monitorowania dziedzińca szkolnego, zakup koszy do segregacji odpadów oraz zakup farby na odnowienie stojaków rowerowych z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych środków na zakup stojaków na rowery (środki wygrane przez Szkołę w konkursie rowerowym),
 dz. 801 rozdz. 80134 na kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w Szkole Zawodowej Specjalnej pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej” (wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń).

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2013” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) nr 343/2013 z dnia 25 września 2013 roku polegających na:
- zwiększeniu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.251.2013.7 z dnia19 września 2013 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.336.2013.4 z dnia 19 września 2013 roku o kwotę 17.924 zł w dz. 852 rozdz. 85203 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 4.100 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie świadczeń rodzinnych,
b) nr 365/2013 z dnia 15 października 2013 roku polegających na zwiększeniu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.374.2013.8 z dnia 7 października 2013 roku z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami).

6. Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2013” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) nr 344/2013 z dnia 25 września 2013 roku polegających na:
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.336.2013.4 z dnia 19 września 2013 roku w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 124.885 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby, o której mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej,
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2013.4 z dnia 23 września 2013 roku w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 70.430 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.500 zł w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
b) nr 366/2013 z dnia 15 października 2013 roku polegających na:
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.306.2013.5 z dnia 4 października 2013 roku w dz. 754 rozdz. 75478 o kwotę 553 zł z przeznaczeniem na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj-lipiec 2013 roku oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie, przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.370.2013.8 z dnia 4 października 2013 roku w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 8.971 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami),
- zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 17.770 zł w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

7. Załączniki Nr 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2013” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 94.921 zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienia w sprawie zwrotu dotacji.


8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 84.000 zł z tytułu planowanych wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwiększone wpływy przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
 zwiększenie kwot wydatków inwestycyjnych,
 zwiększenia kwot zakupów inwestycyjnych.

10. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 wprowadzeniu następujących zadań inwestycyjnych:
• „Wykonanie i montaż witaczo-żegnacza” w kwocie 9.102 zł,
• „Częściowa wymiana elewacji w Przedszkolu Miejskim nr 10” w kwocie 7.000 zł,
• „Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 19” w kwocie 6.000 zł
• „Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2” w kwocie 70.000 zł,
• „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych” w kwocie 40.000 zł,
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Modernizacja placów zabaw w Przedszkolach” o kwotę 16.000 zł,
• „Wymiana okien w Przedszkolach Miejskich nr 8, nr 10, nr 18, nr 21” o kwotę 66.000 zł.

11. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 750 rozdz. 75023 dla Urzędu Miasta Leszna:
• wprowadza się poz. „zakup programu do rozliczania dotacji dotyczących jednostek niepublicznych” w wysokości 10.000 zł,
 dz. 801 rozdz. 80143 dla Zespołu Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych:
• wprowadza się poz. „zakup serwera” w wysokości 7.500 zł,
 dz. 921 rozdz. 92195 dla Urzędu Miasta Leszna:
• wprowadza się poz. „zakup akordeonu” w wysokości 10.000 zł.12. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 51.000 zł,
 zmianami w dotacji podmiotowej pomiędzy poszczególnymi niepublicznymi jednostkami systemu oświaty na kwotę 553.409 zł,
 zwiększeniem dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 15.000 zł.

13. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 5.970 zł (dz. 801 rozdz. 80110 i rozdz. 80130 oraz dz. 854 rozdz. 85410) z następujących tytułów:
 darowizna od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na zakup ksero dla Gimnazjum nr 7 (kwota 1.000 zł),
 odszkodowania od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. za uszkodzenie ogrodzenia Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowalnych (kwota 1.020 zł),
 odszkodowanie od Towarzystwa Reasekuracji i Ubezpieczeń WARTA S.A. za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń bursy (kwota 3.820 zł),
 odsetki bankowe (kwota 130 zł).

14. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez zwiększenie poz. „razem przychody” i poz. „razem koszty” o kwotę 81.800 zł oraz:
 zwiększenie poz. „przychody własne” o kwotę 30.800 zł
 zwiększenie poz. „dotacje przedmiotowe” o kwotę 51.000 zł,
 zmniejszenie poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 20.000 zł,
 zwiększenie poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 101.800 zł.
Zwiększenie planu przychodów i kosztów dotyczy zwiększenia kwoty dotacji przedmiotowej o kwotę 51.000 zł oraz przychodów własnych o kwotę 30.800 zł w związku ze sprzedażą składników majątkowych (kwota 30.000 zł) oraz wpływu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego (kwota 800 zł).

15. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku wynikają ze zwiększonej powierzchni gruntu znajdującego się w obiekcie SKATEPLAZA, a także zwiększonej dotacji przedmiotowej o kwotę 51.000 zł i w związku z tym zmienia się stawka na utrzymanie obiektów sportowych (z planowanej 247.985m2 do 248.577m2).


16. Załącznik Nr 20 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu planu wydatków realizowanych projektów:
• „Refleksja, Wzmocnienie, Rozwój: Stajemy się aktywnym uczniem uczącym się na całe życie” o kwotę 516,80 zł,
• „Tradycyjne zawody i nabywanie niezbędnych umiejętności dla nowych profesji” o kwotę 836,80 zł,
• „Oszczędzanie energii, siła zmian” o kwotę 836,80 zł,
• „Pomoc dla każdego” o kwotę 8.842,00 zł,

17. Załącznik Nr 20 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianach kwot wykupu obligacji między seriami emisji.Opracował:
Wydział Budżetu

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.