Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXX/449/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorz?dowych zak??ad??w bud??etowych na rok 2013

Uchwa??a Nr XXX/449/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2013 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorz?dowych zak??ad??w bud??etowych na rok 2013

Numer uchwa??y: 449
Numer sesji: 30
Rok: 2013


Uchwała Nr XXX/449/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2013 zmienionej Uchwałami: nr XXV/390/2013 z dnia 14 marca 2013 roku, nr XXVIII/420/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku oraz nr XXIX/434/2013 z dnia 19 września 2013 roku § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
Ustala się na rok 2013 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1) Miejski Zakład Komunikacji
a) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta Leszna – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 2,9980 zł na 1 wozokilometr
 przewozy osób niepełnosprawnych – 2,7199 zł na 1 wozokilometr
b) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Lipno – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 3,2214 zł na 1 wozokilometr
c) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Rydzyna – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 1,6076 zł na 1 wozokilometr
d) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Święciechowa – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 2,7650 zł na 1 wozokilometr
2) Miejski Zakład Budynków Komunalnych
 remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 25,1514 zł na 1 m2 powierzchni
3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 utrzymanie obiektów sportowych – 3,9895 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe
 utrzymanie budynku „czarnego” – 6,0072 zł na 1 m2 powierzchni.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/449/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 października 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013


Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych dot. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów sportowych wynosi:
- przed zmianami 3,7934 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe (dot. 248.577 m2 powierzchni, w tym zwiększenie powierzchni gruntu o 592 m2 w związku z przejęciem przez MOSiR działki w obiekcie SKATEPLAZA),
- po zmianach 3,9895 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe (dot. 2.779 m2 powierzchni).
Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej przeznaczonej na utrzymanie budynku „czarnego” pozostaje bez zmian.
Kwota dotacji ogółem wynosi:
- przed zmianami 957.400,00 zł
- po zmianach 1.008.400,00 zł
Zmiana stawki i kwoty dotacji wynika ze zwiększenia o kwotę 51.000 zł.

Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą
z art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% kosztów jego działalności.


Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.