Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVIII/467/2006

Uchwa??a nr XXXVIII/467/2006

Numer uchwa??y: 2006/38/467
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXVIII/467/2006

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/397/2005 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29.11.2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674) uchwala się:

 

 

                                                                       § 1

 

W regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr XXXIII/397/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29.11.2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 179 poz. 4894 z 2005 roku) wprowadza się następujące zmiany:

 

W § 16 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2) powierzenia wychowawstwa klasy w wysokości  - 5%

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty i wychowania wydanym na podstawie art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela”.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 01 września do 31 grudnia 2006 r.

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                  Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                     Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXVIII/467/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

 

Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli wynika z dyspozycji art.30 ust.6 ustawy Karta Nauczyciela i stanowi jeden z elementów systemu wynagradzania nauczycieli.

Ustawą Karta Nauczyciela nałożono na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego uchwalania regulaminu wynagradzania obowiązującego od dnia 1 stycznia  do dnia 31 grudnia.  Regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2006 uchwalono Uchwałą Nr XXXIII/397/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29.11.2005 r.

Uchwalenie regulaminu wymaga uzgodnień ze związkami zawodowymi. W trakcie negocjacji dotyczących regulaminu na rok 2006 związki zawodowe postulowały zwiększenie dodatku za wychowawstwo klas. Obecnie sytuacja finansowa pozwala na zwiększenie dodatku do wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Dodatek za wychowawstwo po podwyżce wyniesie 58,00 zł (wzrost o 23,20 zł).

Projekt zmiany Regulaminu uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

 

 

 

Opracował:

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.