Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » Nab??r na stanowisko ?? samodzielny referent w Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie, Aleje Jana Paw??a II 10

Nab??r na stanowisko ?? samodzielny referent w Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie, Aleje Jana Paw??a II 10


Nabór na stanowisko – samodzielny referent w Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie, Aleje Jana Pawła II 10

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im Wojska Polskiego w Lesznie, ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko pracy samodzielny referent.
Wymiar etatu: w pełnym wymiarze.
Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie, Al. J. Pawła II 10
2. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe,
f) doświadczenie zawodowe udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu minimum dwuletnim,
g) biegła znajomość obsługi komputera – pakietu MS Office, obsługa programu Płatnik, e-PFRON, przekazy elektroniczne dokumentów oraz programu płacowego,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
i) znajomość ustaw: o systemie oświaty, pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, zagadnień płacowych i administracji kadrowej oraz aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw.

3. Wymagania pożądane:
a) wykształcenie wyższe ekonomiczne,
b) biegła znajomość obsługi programów: MS Office, Płatnik, e-PFRON, GUS, oprogramowanie kadrowo-płacowe, przekaz elektroniczny dokumentów, urządzeń biurowych,
c) znajomość języka angielskiego,
d) dyspozycyjność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
e) duże umiejętności analityczne i interpersonalne,
f) dokładność, umiejętność pracy w zespole oraz chęć pogłębiania wiedzy,
g) umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

4. Zakres wykonywanych zadań:
a) obsługa programu płacowego dotyczącego sporządzenia list płac z uwzględnieniem prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia, chorobowego, zasiłków chorobowych i macierzyńskich, archiwizowanie danych,
b) sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników,
c) sporządzanie PIT-ów dla pracowników oraz deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego,
d) obsługa programu „Płatnik” - sporządzanie i wysyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, rejestracji pracowników (członków ich rodzin) podejmujących pracę oraz wyrejestrowywanie osób kończących zatrudnienie (przejście na rentę, emeryturę, wygaśnięcie umowy) oraz sprawozdań,
e) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i sprawozdań do PFRON,
f) kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników oraz archiwizacja płac i dokumentacji płacowej, kadrowej,
g) prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników oraz innych osób uprawnionych,
h) sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
i) sporządzanie umów o pracę pracowników niepedagogicznych, umów zleceń, świadectw pracy, zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników,
j) ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalenty za urlop) oraz rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego oraz innych przerw w wykonywaniu pracy,
k) prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP i p-poż wraz z kontrolą ich aktualności,
l) współpraca z dziełem księgowości, sekretariatem.

5. Opis szczegółowy w/w stanowiska pracy można uzyskać w Szkole Podstawowej nr 7
im. Wojska Polskiego w Lesznie w sekretariacie I piętro budynek A
6. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) list motywacyjny,
b) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
c) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem,
e) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i oraz o niekaralności,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z art. 23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.101, poz.926 z późn. zm. z 2002r.) ustawę z dn. 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych (Dz.21 listopada 2008r Nr 223 poz. 1458 ze zmianami).dla celów rekrutacji.
7. Termin i miejsce składania dokumentów.
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 29 października 2013 r. do godziny 14:00 (decyduje data wpływu do szkoły, a nie data stempla pocztowego)
w Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie, Al. J. Pawła II 10, 64-100 Leszno sekretariat, I piętro, budynek A lub listem poleconym.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Konkurs na stanowisko samodzielny referent”, wraz z numerem telefonu osoby składającego ofertę.
Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 7 wynosi co najmniej 6%.
Wszystkie aplikacje, które wpłyną po określonym terminie do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie, Al. Jana Pawła II 10 nie będą rozpatrzone.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.leszno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie, Al. Jana Pawła II 10.
Dokumenty nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po ogłoszeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone.
Osoby, których dokumenty spełnią wymagania rekrutacyjne zostaną poinformowane o terminie dalszego postępowania. Dokumenty osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Szkoła Podstawowa nr 7 w Lesznie zastrzega sobie zatrudnienie wybranego/nej kandydata/tki na okres próbny, a następnie na czas określony, nieokreślony.

DYREKTOR SZKOŁY
Beata Mrosek

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Mrosek Beata
Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Beata Mrosek
Informację wprowadził: Magdalena Poprawska
Opublikowany dnia: 2013-10-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.