Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVIII/466/2006

Uchwa??a nr XXXVIII/466/2006

Numer uchwa??y: 2006/38/466
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXVIII/466/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie ustalenia opłat za aktualizację treści mapy

zasadniczej prowadzonej w systemie informatycznym

 

Na podstawie art.12 pkt. 7 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

(t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. ze zmianami) w związku z art. 40 ust. 3b ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. Nr 240 z 2005r., poz. 2027), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się opłaty stosowane przez Urząd Miasta Leszna za aktualizację treści mapy zasadniczej prowadzonej w systemie informatycznym:

 

 

Czynność

 

Ilość jednostek opracowania

 

Opłata ( zł )

        Redakcja mapy zasadniczej

        dla celów opiniodawczych 1)

    ( w przypadku redakcji mapy         

   ewidencyjnej zastosować do opłaty 

   współczynnik 0,3 )

Format mapy A-4

 2,12

                       A-3  

4,24

                      A-2

8,48

                      A-1

16,96

 

Aktualizacja treści mapy zasadniczej w systemie Geo-Info

Nakładka sytuacyjno-wysokościowa

Obszar < 0,5 ha

  8,48

     0,5 – 1 ha

16,96

      1 – 10 ha

16,96 + 8,48 za każdy rozpoczęty hektar powyżej 1

         > 10 ha

  93,28 + 4,24 za każdy rozpoczęty hektar powyżej 10

Nakładka uzbrojenia podziemnego (sieć i / lub przyłącza)

Długość    100 m

8,48

              > 100 m

8,48 + 4,24 za każde następne rozpoczęte 100 m

   

     Nakładka      

     ewidencji 

     gruntów i 

     budynków

Działka 2)    ≤ 3

8,48

             4 - 10

8,48 + 4,24 za każdą następną działkę powyżej 3

               > 10

33,92 + 2,12 za każdą następną działkę powyżej 10

Użytek  3)       - 1

4,24

                   > 1

4,24 + 2,12 za każdy następny użytek  powyżej 1

 

1) - redakcja mapy zasadniczej dla celów opiniodawczych wykonywana dodatkowo na żądanie Zamawiającego    2) - liczba działek ewidencyjnych, liczonych jako suma działek stanu starego i nowego z wykazu zmian  

      gruntowych

3) - opłatę należy stosować w przypadku , gdy zlecenie aktualizacji treści mapy zasadniczej obejmuje tylko  

      zmianę użytku gruntowego

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.07.2006r.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

                                                          Przewodniczący

                                                        Rady Miejskiej Leszna

 

                                                        Wojciech Rajewski

 

 

Uzasadnienie

 

do Uchwały nr XXXVIII/466/2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia opłat za aktualizację treści mapy zasadniczej prowadzonej w systemie informatycznym

 

          Zgodnie z uwagą zawartą w pkt. 9.12 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333) opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, o których mowa w części tytułowej rozporządzenia nie obejmują kosztów aktualizacji treści mapy zasadniczej.

 

     W związku z powyższym Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały ustalającej opłaty za aktualizację treści mapy zasadniczej prowadzonej w systemie informatycznym przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna – Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

   

    W uchwale przedstawiono opłaty za aktualizację treści mapy zasadniczej prowadzonej w systemie informatycznym: nakładki sytuacyjno-wysokościowej, nakładki uzbrojenia podziemnego i nakładki ewidencji gruntów i budynków oraz redakcję mapy zasadniczej dla celów opiniodawczych wykonywaną dodatkowo na żądanie Zamawiającego.

 

    Nowe projektowane opłaty wprowadzone zostaną po raz pierwszy. Dotychczas opłat takich nie stosowano, ponieważ aktualizację treści mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej wykonywali bezpośredni wykonawcy prac geodezyjno-kartograficznych w ramach „Zgłoszenia pracy geodezyjnej” w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie. Obecnie, w związku z wycofaniem z użycia map analogowych, aktualizację treści mapy zasadniczej prowadzonej w systemie informatycznym wykonują wyłącznie pracownicy Ośrodka co stanowi podstawę do wprowadzenia stosownych opłat.

 

    W/w opłaty określone zostały w oparciu o kalkulację uwzględniającą aktualne koszty robocizny.

 

 

Opracował:

 

Wydział Geodezji, Kartografii

i Katastru
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.