Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVIII/458/2006

Uchwa??a nr XXXVIII/458/2006

Numer uchwa??y: 2006/38/458
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

Uchwała Nr XXXVIII / 458 / 2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Leszna oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze danego roku

 

 

Na podstawie art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Leszna za I półrocze danego roku winna być sporządzona według następujących zasad:
  1. Tabelaryczne zestawienie dochodów budżetu – plan i wykonanie,
   z podziałem na zadania gminy i zadania powiatu, w szczegółowości
   do paragrafów klasyfikacji budżetowej.
  2. Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetu – plan i wykonanie,
    z podziałem na zadania gminy i zadania powiatu, w szczegółowości
   do paragrafów klasyfikacji budżetowej.
  3. Tabelaryczne zestawienie planowanego i wykonanego deficytu budżetowego lub nadwyżki budżetowej.
  4. Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów
   i rozchodów budżetu.
  5. Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych.
  6. Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania rachunków dochodów własnych.
  7. Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych.
  8. Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych.
  9. Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
  10. Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych.
  11. Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki
   i rozwiązywania problemów alkoholowych
  12. Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych
   z budżetu miasta Leszna.
  13. Tabelaryczne zestawienie stanu zadłużenia miasta.
  14. Komentarz do zestawień tabelarycznych.

 

 

 

 

 

 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze danego roku winna być sporządzona według następujących zasad:
  1. Tabelaryczne zestawienie przychodów – plan, wykonanie 
   i % wykonania w stosunku do planu, w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej
  2. Tabelaryczne zestawienie wydatków – plan, wykonanie i % wykonania w stosunku do planu  w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej
  3. Realizacja zadań inwestycyjnych.
  4. Tabelaryczne zestawienie stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
  5. Komentarz do zestawień tabelarycznych.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 Przewodniczący

       Rady Miejskiej Leszna

 

                    Wojciech Rajewski

 

 

 

 
 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII /458 / 2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Leszna oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze danego roku

 

 

Uchwała powyższa określa zakres i formę informacji przygotowywanej dla Rady Miejskiej Leszna oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

 

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Z ustawy wynika, że szczegółowość materiałów zawartych w informacji nie może być mniejsza niż w uchwale budżetowej. W zapisach ustawy wprowadzono wymóg dla organu stanowiącego określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek wymienionych w art.4 ust.1 pkt 7, 8 i 12 ustawy – tj. „samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i samorządowych instytucji kultury
oraz innych państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych
na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych,
z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego” (w przypadku miasta Leszna informacja ta dotyczy instytucji kultury).

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.