Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy » Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprz?tu komputerowego, oprogramowania, wyposa??enia pracowni oraz ich monta?? i uruchomienie dla Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Lesznie

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprz?tu komputerowego, oprogramowania, wyposa??enia pracowni oraz ich monta?? i uruchomienie dla Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Lesznie

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Leszno: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, wyposażenia pracowni oraz ich montaż i uruchomienie dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie
Numer ogłoszenia: 207099 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Praktycznego , ul. Narutowicza 74, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 65 529 94 37/38, faks 65 529 94 37/38.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckp-leszno.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Placówka Oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, wyposażenia pracowni oraz ich montaż i uruchomienie dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, wyposażenia pracowni oraz ich montaż i uruchomienie, opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 od część 1 do części 12 SIWZ. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe. Pomoce dydaktyczne, sprzęt muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, wolne od wad wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa CE, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku w placówkach oświatowych jak również posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych. 3. Dostarczenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji związanej z urządzeniami i innymi dostarczanymi elementami, potwierdzającej spełnienie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych, instrukcje użytkowania, obsługi i konserwacji. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Każda pozycja części zamówienia musi być wyceniona przez Wykonawcę. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie sprzętu równoważnego pod warunkiem iż oferowany sprzęt będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w lepszych parametrach technicznych, jakościowych funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, zastrzega sobie możliwość zażądania dostarczenia próbnego sprzętu oraz oprogramowania celem sprawdzenia czy spełnia on wszystkie warunki określone w SIWS..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ZAŁĄCZNIK NR 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 2 Formularz OFERTY ZAŁĄCZNIK NR 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej ZAŁĄCZNIK NR 5 Formularz OŚWIADCZENIA o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców ZAŁĄCZNIK NR 6 Wzór umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; b) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy; c) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy; d) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, nie dotyczy wzrostu stawki VAT (wzrost stawki VAT nie wpływa na wysokość wynagrodzenia - koszty związane ze wzrostem stawki obciążają sprzedawcę), e) wystąpią inne okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckp-leszno.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza 74, 64-100 Leszno, pokoju nr 2 (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2013 godzina 13:00, miejsce: Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza 74, 64-100 Leszno, pokoju nr 2 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 21 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Andrzej Stankowiak
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2013-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.