Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Komunikaty i og??oszenia » Og??oszenie konsultacji projektu uchwa??y w sprawie rozpocz?cia konsultacji "Programu wsp????pracy organ??w samorz?dowych Miasta Leszna z organizacjami pozarz?dowymi oraz innymi podmiotami dzia??aj?cymi w sferze po??ytku publicznego na rok 2014"

Og??oszenie konsultacji projektu uchwa??y w sprawie rozpocz?cia konsultacji "Programu wsp????pracy organ??w samorz?dowych Miasta Leszna z organizacjami pozarz?dowymi oraz innymi podmiotami dzia??aj?cymi w sferze po??ytku publicznego na rok 2014"


Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XLVI/ 570/2010 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji , Prezydent Miasta Leszna serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w sferze pożytku publicznego działające na terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2014”,

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. Projekt programu dostępny jest:

  • na stronie internetowej Urzędu www.leszno.pl w zakładce „NGO organizacje pozarządowe
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.leszno.pl
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie www.mopr.leszno.sisco.info
  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21 a, 64-100 Leszno,
  • u koordynatora ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21 a ( na parterze), tel. 65 529 54 03,

Termin konsultacji: od 3 października do 16 października 2013 roku.

 
Forma konsultacji:
  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21 a, 64-100 Leszno,
  • wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i przesłanie na adres e-mail: aszymanska@leszno.pl
 

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Wydział Promocji i Rozwoju, Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno, a osobą odpowiedzialną Koordynator ds. organizacji pozarządowych p. Anna Szymańska  tel. 65 529 54 03 , e-mail:aszymanska@leszno.pl


Zdjęcia dołączone:

  
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i og??oszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Marciniak
Informację wprowadził: Lucyna Gbiorczyk
Opublikowany dnia: 2013-10-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.