Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVIII/464/2006

Uchwa??a nr XXXVIII/464/2006

Numer uchwa??y: 2006/38/464
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXVIII/464/ 2006

 

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe do kwoty 850.000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rok 2007 oraz do kwoty 550.000 zł (słownie : pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rok 2008, na realizację zadania pn. :

„Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w osiedlu Zaborowo”

w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”.

 

§ 2

 

Spłata zobowiązań nastąpi z umorzenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.160.000 zł oraz z dochodów własnych gminy w kwocie 240.000 zł.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

         Wojciech Rajewski


 

Uzasadnienie

Uchwała nr XXXVIII/464/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 

 

Zadanie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w osiedlu Zaborowo” jest jednym z zadań realizowanych w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”. Zostało ono wpisane do planu wydatków budżetu na bieżący rok jako inwestycja wieloletnia, której realizacja została rozłożona na lata 2006 – 2008. W planie wydatków na rozbudowę kanalizacji deszczowej w osiedlu Zaborowo przewidziano kwotę 2.100.000 zł, jednak w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i po doliczeniu 10% rezerwy na nadzór inwestorski i wydatki nieprzewidziane, koszty realizacji inwestycji wyniosą 2.000.000 zł.

Źródłami finansowania tego zadania będą:

- umorzenie pożyczki z NFOŚiGW                                    1.400.000 zł

- umorzenie pożyczki z WFOŚiGW                                     360.000 zł

- środki własne                                                                       240.000 zł

 

Finansowanie w poszczególnych latach:

rok

Umorzenie z NFOŚiGW

Umorzenie z WFOŚiGW

Środki własne

Razem

2006

240 000 zł

360 000 zł

0 zł

600 000 zł

2007

660 000 zł

0 zł

190 000 zł

850 000 zł

2008

500 000 zł

0 zł

50 000 zł

550 000 zł

Razem:

1 400 000 zł

360 000 zł

240 000 zł

2 000 000 zł

 

Powyższe kwoty w poszczególnych latach nie przekraczają kwot zaplanowanych w   Wieloletnim Programie Wydatków na realizację kanalizacji deszczowej, zapisanych w załączniku nr 7/1 Uchwały budżetowej na 2006 rok.

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej w osiedlu Zaborowo” i podpisanie umowy z wykonawcą będzie możliwe po przyjęciu przez Radę Miejską Leszna przedmiotowej uchwały.

 

 

 

Opracował :

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.