Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXIX/445/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 19 wrze??nia 2013 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Rejtana (ca??o???) Osiedla Zamenhofa (cz????) w Lesznie i granic miasta Leszna.

UCHWA?A NR XXIX/445/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 19 wrze??nia 2013 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Rejtana (ca??o???) Osiedla Zamenhofa (cz????) w Lesznie i granic miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 445
Numer sesji: 29
Rok: 2013


UCHWAŁA NR XXIX/445/2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Rejtana (całość) Osiedla Zamenhofa (część) w Lesznie i granic miasta Leszna.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 14 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Rejtana (całość) Osiedla Zamenhofa (część) w Lesznie.
§ 2
Granice terenu objętego planem naniesiono na mapie geodezyjnej stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3
Przedmiotem planu jest określenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego;
13) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
14) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
15) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
16) granic terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW, oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;
17) granic obszarów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
18) granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
19) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu;
20) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
21) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
22) granic terenów zamkniętych, i granic stref ochronnych terenów zamkniętych;
23) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
24) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
25) minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych.


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIX/445/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 września 2013 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Rejtana (całość) Osiedla Zamenhofa (część) i granic miasta Leszna.


Na znacznej części przedmiotowego terenu, w związku z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), obowiązują ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna w części dotyczącej Osiedla Rejtana (całość) i Osiedla Zamenhofa (część) w Lesznie. Plan ten został zatwierdzony uchwałą Nr XXIV/267/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2000 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 84, poz. 1120 z dnia 01 grudnia 2000 r..
Proponowany zakres prac planistycznych jest zgodny ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna” zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/210/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 marca 2000r. ze zmianami (uchwały Rady Miejskiej Leszna: Nr XXXVIII/476/2006 z dnia 29 czerwca 2006r., Nr XIX/215/2008 z dnia 21 lutego 2008r., Nr XXXVII/447/2009 z dnia 26 listopada 2009r., Nr XXXVIII/462/2009 z dnia 30 grudnia 2009r., Nr XXXVIII/463/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. oraz Nr VI/80/2011 z dnia 31.03.2011r.).
Zgodność ze studium obejmuje funkcje:
• mieszkaniowo – usługową, o intensywnej zabudowie z dominacją zabudowy mieszkaniowej typu osiedlowego, uzupełnionej terenami dostępnej zieleni (strefa II),
• teren lasów (ZL)
• główną drogę publiczną (KG)
Obszar objęty niniejszą uchwałą został wskazany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ze względu na potrzebę uporządkowania krajobrazu, powiększenia terenu objętego planem o obszar lasu (ZL). Ze względu na tereny niezabudowane umożliwi to dalsze inwestowanie. Wszelkie modyfikacje wprowadzane w nowy plan zagospodarowania są zgodne z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami).
Nowy plan ureguluje w sposób kompleksowy zagospodarowanie przestrzenne terenu oraz rozwiąże układ komunikacyjny, pozwoli określić przeznaczenie, strukturę całego proponowanego terenu, sposób jego zagospodarowania i zabudowy.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.