Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIX/444/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 wrze??nia 2013 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XLII/504/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyj?cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015 oraz uchwa??? XXI/355/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 listopada 2012 roku zmieniaj?c? ww. uchwa???.

Uchwa??a Nr XXIX/444/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 wrze??nia 2013 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XLII/504/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyj?cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015 oraz uchwa??? XXI/355/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 listopada 2012 roku zmieniaj?c? ww. uchwa???.

Numer uchwa??y: 444
Numer sesji: 29
Rok: 2013Uchwała Nr XXIX/444/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2013 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLII/504/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015 oraz uchwałę XXI/355/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 listopada 2012 roku zmieniającą ww. uchwałę.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Rada Miejska uchwala co następuje:
§1

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XLII/504/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015 wprowadza się następującą zmianę:
1. Tabela zamieszczona w rozdziale 10.1.Obszar wskazany do rewitalizacji – Stare Miasto w wierszu dotyczącym projektu nr 8 pt. Zagospodarowanie przestrzeni w harmonii z otoczeniem poprzez rozbudowę starego obiektu o budynek handlowo-usługowo-mieszkalny przy ul. Niepodległości 49, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXI/355/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 listopada 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr XLII/504/2010 Rady Miejskiej Leszna:
1. Załącznik 6. Projekty wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010 - 2015 w trybie aktualizacji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/444/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2013 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/504/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015 oraz
uchwały XXI/355/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 listopada 2012 roku zmieniającą ww. uchwałę.

Omawiana uchwała Rady Miejskiej Leszna będzie w zasadzie zmianą Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010 – 2015 nastąpi w zakresie:
1. Zmiana opisu wpisanego do programu projektu dotyczącego nieruchomości przy
ul. Niepodległości 49, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Niniejsza zmiana zakłada przede wszystkim zmianę przeznaczenia nowej zabudowy z budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego na budynek handlowo-usługowy. W wyniku inwestycji powstanie „Minicentrum Przedsiębiorczości” oferujące najemcom przestrzeń biurową.
2. Wpisanie do programu sześciu nowych projektów, zgodnie z treścią załącznika nr 2 (poz. 4 – 9) do uchwały.
Konieczność zmiany opisu projektu dotyczącego nieruchomości przy ul. Niepodległości 49
w Lesznie wynika z wytycznych i wymogów związanych z zasadami przyznawania wsparcia
w ramach inicjatywy JESSICA. Właściciel nieruchomości zmienił jej planowane w 2010 roku przeznaczenie. Nowa inicjatywa wyłącza funkcję mieszkalną i zakłada utworzenie powierzchni biurowej przeznaczonej pod wynajem. Projekt zyskał akceptację operatora funduszu JESSICA – Banku Gospodarstwa Krajowego, z którym inwestor podpisał w dniu
8 sierpnia 2013 r. umowę na wsparcie przezeń realizacji działań.

Natomiast wpisanie do LPR nowych projektów polega na ujęciu w programie 5 wniosków zakładających remonty kamienic w centrum miasta. Inicjatorem działań, w imieniu właścicieli bądź wspólnot mieszkaniowych, jest aktualny zarządca danych nieruchomości – System Plus Sp. z o.o. Poza wspomnianymi projektami, uchwała zakłada aktualizację programu rewitalizacji o zakres przebudowy i nadbudowy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lesznie przy ul. B. Chrobrego 3.
Ponadto, ww. projekty wpisują się w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010 -2015 i będą stanowiły element przestrzennej polityki rewitalizacyjnej centrum miasta. Wpisanie do LPR zgłoszonych projektów może w przyszłości stanowić zaspokojenie wymogów formalnych przy ubieganiu się o środki zewnętrzne na ich realizację.

Zgodnie z art. 48 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Prezydent Miasta Leszna odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010 – 2015.

Przygotował
Wydział Promocji i Rozwoju

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Marciniak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.