Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XXIX/441//2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 19 wrze??nia 2013 r.w sprawie: wyra??enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu wydzielonego pomieszczenia oraz cz???ci dawnej wie??y obserwacyjnej w budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5.

U C H W A ? A Nr XXIX/441//2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 19 wrze??nia 2013 r.w sprawie: wyra??enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu wydzielonego pomieszczenia oraz cz???ci dawnej wie??y obserwacyjnej w budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5.

Numer uchwa??y: 441
Numer sesji: 29
Rok: 2013


U C H W A Ł A Nr XXIX/441//2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 19 września 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu wydzielonego pomieszczenia oraz części dawnej wieży obserwacyjnej w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1.
Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z Polską Telefonią Cyfrową S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest pomieszczenie oraz część dawnej wieży obserwacyjnej, usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5 na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Leszna, oznaczonej działką o nr ew. gr. 142/1, 142/3 z przeznaczeniem na potrzeby instalacji anten nadawczo-odbiorczych i urządzeń telekomunikacyjnych dla sieci telefonii cyfrowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

U Z A S A D N I E N I E

do U C H W A Ł Y Nr XXIX/441/2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 19 września 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu wydzielonego pomieszczenia oraz części dawnej wieży obserwacyjnej w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5.


Umowa najmu, której przedmiotem jest wydzielone pomieszczenie oraz część dawnej wieży obserwacyjnej w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5, zawarta została z Polską Telefonią Cyfrową S.A. na okres 18.06.2003-31.12.2012r. Na chwilę obecną Najemca korzysta z nieruchomości na dotychczasowych, ale bezumownych zasadach. Najemca korzysta z przedmiotowej nieruchomości na cele techniczne związane z funkcjonowaniem anten nadawczo-odbiorczych oraz urządzeń telekomunikacyjnych obsługujących sieci telefonii cyfrowej. Zainstalowane urządzenia nie zakłócają funkcjonowania Urzędu i nie utrudniają klientom korzystania z usług magistratu, a przedmiotowy najem przynosi znaczny dochód dla budżetu Miasta.
Polska Telefonia Cyfrowa S.A. zainteresowana jest korzystaniem z nieruchomości na dotychczasowe cele przez kolejne lata.
W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zawarcie kolejnej umowy najmu bez przeprowadzenia przetargu wymaga zgody Rady.
W związku z powyższym wnoszę niniejszy projekt uchwały w celu jego uchwalenia.


Opracował :
Wydział OrganizacyjnyInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.