Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXIX/440/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 wrze??nia 2013 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zbycie w drodze darowizny udzia??u wynosz?cego 60500/297240 cz???ci w prawie w??asno??ci nieruchomo??ci po??o??onej w Lesznie przy ulicy Niepodleg??o??ci.

Uchwa??a Nr XXIX/440/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 wrze??nia 2013 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zbycie w drodze darowizny udzia??u wynosz?cego 60500/297240 cz???ci w prawie w??asno??ci nieruchomo??ci po??o??onej w Lesznie przy ulicy Niepodleg??o??ci.

Numer uchwa??y: 440
Numer sesji: 29
Rok: 2013Uchwała Nr XXIX/440/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału wynoszącego 60500/297240 części w prawie własności nieruchomości położonej w Lesznie przy ulicy Niepodległości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. , Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa udziału wynoszącego 60500/297240 części w prawie własności nieruchomości położonej w Lesznie przy ulicy Niepodległości, oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 14/115
oraz działka nr 14/117 na arkuszu mapy 43, stanowiącej współwłasność Miasta Leszna
oraz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, zapisanej w księdze wieczystej
KW nr PO1L/00045282/7.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykU Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXIX/440/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału w wysokości 60500/297240 części w prawie własności nieruchomości położonej w Lesznie przy ulicy Niepodległości.

Budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Lesznie przy ulicy Niepodległości 108 – 116 zlokalizowany jest na nieruchomości stanowiącej działkę nr 14/105 i nr 14/107
na arkuszu mapy 43 o łącznej pow. 0.0753 ha. Przedmiotowa nieruchomość stanowi współwłasność pomiędzy Skarbem Państwa – udział 60500/297240 części, Miastem Leszno
– udział 107090/297240 części oraz właścicielami wyodrębnionych lokali mieszkalnych
– udział 129650/297240 części.
Nieruchomość przyległa, zlokalizowana wokół budynku stanowiąca działkę nr 14/115 oraz nr 14/117 na arkuszu mapy 43 stanowi współwłasność Miasta Leszna w udziale 167590/297240 części oraz właścicieli dwudziestu dwóch lokali mieszkalnych w udziale 129650/297240 części.
Do prawidłowego i racjonalnego korzystania z budynku i urządzeń położonych
na nieruchomości zabudowanej, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa, Miasta Leszna oraz współwłaścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych niezbędne jest korzystanie
z działek przyległych. Ponieważ działki te stanowią jedynie współwłasność Miasta Leszna
i właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, zasadnym jest dokonanie darowizny udziału w prawie własności nieruchomości składającej się z działek nr 14/115 i nr 14/117 na arkuszu mapy 43 w części odpowiadającej udziałowi jakim Skarb Państwa dysponuje
w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, tj. 60500/297240 części.
Realizacja powyższego umożliwi właściwe uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
i stworzenie racjonalnych warunków korzystania z nieruchomości budynkowej.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.


Opracował:
Wydział Gospodarki NieruchomościamiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.