Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXIX/438/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 19 wrze??nia 2013 roku w sprawie udzielania dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w: wiatrak ?? ko??lak z 1. po??owy XVIII w. przy ul. Strumykowej 1 w Lesznie - bie???ca konserwacja - naprawa i uzupe??nienia: naprawa ??mig??a oraz ??ciany frontowej (m?cznej) z galeryjk? wej??cia, konserwacja schod??w; impregnacja - drugi etap prac.

UCHWA?A NR XXIX/438/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 19 wrze??nia 2013 roku w sprawie udzielania dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w: wiatrak ?? ko??lak z 1. po??owy XVIII w. przy ul. Strumykowej 1 w Lesznie - bie???ca konserwacja - naprawa i uzupe??nienia: naprawa ??mig??a oraz ??ciany frontowej (m?cznej) z galeryjk? wej??cia, konserwacja schod??w; impregnacja - drugi etap prac.

Numer uchwa??y: 438
Numer sesji: 29
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXIX/438/2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 19 września 2013 roku.
w sprawie udzielania dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków: wiatrak – koźlak z 1. połowy XVIII w. przy ul. Strumykowej 1 w Lesznie - bieżąca konserwacja - naprawa i uzupełnienia: naprawa śmigła oraz ściany frontowej (mącznej) z galeryjką wejścia, konserwacja schodów; impregnacja - drugi etap prac.

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), a także w związku z § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej z dnia 5 października 2006 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 195, poz. 4586 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się dotacji Bronisławie Skrzypczak i Ireneuszowi Skrzypczakowi, zam.: ul. Wilkońskiego 11, 64-100 Leszno:

1. Nazwa i adres zabytku oraz zakres dotowanych prac: wiatrak – koźlak przy ul. Strumykowej 1 w Lesznie - bieżąca konserwacja - naprawa i uzupełnienia: naprawa śmigła oraz ściany frontowej (mącznej) z galeryjką wejścia, konserwacja schodów; impregnacja - drugi etap prac.

2. Proponowana kwota dotacji: do kwoty 20.000,- PLN brutto
3. Całkowity szacunkowy koszt zadania wynosi : 23.516,86 PLN brutto, przy czym proponowana dotacja stanowi wartość do 85% szacunkowych kosztów zadania brutto.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

RADY MIEJSKIEJ LESZNA Nr XXIX/438/2013
z dnia 19 września 2013 roku
w sprawie udzielania dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków: wiatrak – koźlak przy ul. Strumykowej 1 w Lesznie - bieżąca konserwacja - naprawa i uzupełnienia: naprawa śmigła oraz ściany frontowej (mącznej) z galeryjką wejścia, konserwacja schodów; impregnacja - drugi etap prac.

Postanowienia § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia
5 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nakładają na Radę Miejską Leszna obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu miasta Leszna na w/w cel w danym roku kalendarzowym. Przedmiotowa uchwała oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia przez Miasto Leszno właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków, będących świadectwem historii naszego miasta, ale także realizację zasad jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych, oraz stanowi dla władz miasta Leszna podstawę do dysponowania środkami publicznymi.
Wskazane w uchwale prace i roboty budowlane przy zabytku mają na celu zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytków. Propozycje dofinansowania przygotowano w oparciu o opinię powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Zespołu weryfikującego wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz w oparciu o opinię Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna.
Komisja Kultury i Sportu uznała, że wskazane prace - drugi etap robót przy wiatraku - mają szczególną wartość i znaczenie dla miasta, stąd dotacja do wysokości 100 % wartości robót
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanych zadań określa Uchwała Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 r. (ze zmianami) w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Opracował
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.