Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIX/437/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 wrze??nia 2013 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczy??skiemu

Uchwa??a Nr XXIX/437/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 wrze??nia 2013 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczy??skiemu

Numer uchwa??y: 437
Numer sesji: 29
Rok: 2013


Uchwała Nr XXIX/437/2013

Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2013 roku
w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2014 roku
pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

Postanawia się udzielić z budżetu Miasta Leszna w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację w 2014 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P Leszno – Nowa Wieś – Pawłowice”.


§ 2

1. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia stosownej umowy z Powiatem Leszczyńskim.
3. Spłata zobowiązania wymienionego w §1 nastąpi z dochodów własnych gminy.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/437/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2013 roku
w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2014 roku
pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu
Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2014 w wysokości 700.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację w 2014 roku przez Powiat Leszczyński zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P Leszno – Nowa Wieś – Pawłowice”.

O udzielenie w/w pomocy finansowej zwrócił się do Prezydenta Miasta Leszna Starosta Leszczyński pismem z dnia 20 sierpnia 2013r. W 2013 roku Powiat Leszczyński przebudował w/w drogę powiatową na odcinku od gr. miasta Leszna do Nowej Wsi. W 2014 roku powiat leszczyński planuje kontynuacje tych prac polegającą na wykonaniu drugiego odcinka tj. od Nowej Wsi do Pawłowic. Na realizację tej inwestycji w 2014 roku Powiat zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w którym to jednym z kryteriów oceny wniosków jest partnerstwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Tak więc udzielenie pomocy finansowej zwiększa szanse Powiatu na otrzymanie dotacji w ramach przeprowadzanego konkursu .

Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i InwestycjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.