Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIX/436/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 wrze??nia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024

Uchwa??a Nr XXIX/436/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 wrze??nia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024

Numer uchwa??y: 436
Numer sesji: 29
Rok: 2013

Uchwała Nr XXIX/436/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2013-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024 przyjętej Uchwałą nr XXII/365/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Leszna: Nr XXIII/368/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku, Nr XXV/392/2013 z dnia 14 marca 2013 roku, Nr XXVII/407/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku i Nr XXVIII/422/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna Nr 202/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku oraz Nr 294/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik nr 2 do uchwały obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się nowe brzmienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/436/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 września 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2013-2024


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024, w związku z propozycją zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2013, a w szczególności:

1. dostosowaniu załącznika dotyczącego prognozy kwot roku 2013 do budżetu po zmianach dokonanych na podstawie:
 zarządzenia nr 302/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013,
 projektu uchwały nr XXIX/…/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 – druk nr 467,

2. wprowadzeniu przedsięwzięć bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 „Rytm mego serca – rytmem mego życia” w kwocie 85.650 zł, z tego: limit wydatków w 2013 roku 68.520 zł i w 2015 roku 17.130 zł,
 „Refleksja, Wzmocnienie, Rozwój: Stajemy się aktywnym uczniem uczącym się całe życie” w kwocie 84.646 zł, z tego: limit wydatków w 2013 roku 67.716,80 zł i w 2015 roku 16.929,20 zł,
 „Tradycyjne zawody i nabywanie niezbędnych umiejętności dla nowych profesji” w kwocie 84.646 zł, z tego: limit wydatków w 2013 roku 84.646 zł i w 2015 roku 16.929,20 zł,
 „Oszczędzanie energii, siła zmian” w kwocie 84.646 zł, z tego: limit wydatków w 2013 roku 67.716,80 zł i w 2015 roku 16.929,20 zł,
 „Konsultuj, działaj, wzmacniaj” w kwocie 225.458 zł, z tego: limit wydatków w 2013 roku 56.330 zł i w 2014 roku 169.128 zł,

3. wprowadzeniu przedsięwzięcia majątkowego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych pn.: „Konsultuj, działaj, wzmacniaj” w kwocie 6.000 zł (limit wydatków i zobowiązań w 2013 roku),

4. zmianie przedsięwzięć bieżących w 2013 roku polegających na:
 zwiększeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań w 2013 roku następujących zadań:
• „Promocja produktów turystycznych Leszna i południowo-zachodniej Wielkopolski” o kwotę 16.661 zł,
• „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna” o kwotę 100.000 zł,
• „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii” o kwotę 10.000 zł,
• „Miejski program na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych” o kwotę 46.134 zł,
 zmniejszeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań w 2013 roku następujących zadań:
• „Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Leszna” o kwotę 4.300 zł,
• „Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie” o kwotę 97.225 zł,

5. zmianie przedsięwzięć majątkowych polegających na:
 zwiększeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań w 2013 roku następujących zadań:
• „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P” o kwotę 100.000 zł,
• „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 120.000 zł,
 zmniejszeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań w 2013 roku zadania pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” o kwotę 150.000 zł,
 zwiększeniu limitu wydatków i limitu zobowiązań w 2014 roku zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego” o kwotę 92.020 zł w związku z dostosowaniem zadłużenia spłacanego wydatkami budżetu zgodnie ze stanem wykazanym w sprawozdaniu Rb-Z na koniec IV kwartału 2012 roku,
 zmianie limitu wydatków oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. B. Chrobrego” w następujący sposób:
• w 2014 roku zmniejszenie o kwotę 4.690.000 zł,
• w 2015 roku zwiększenie o kwotę 5.400.000 zł,
• w 2016 roku zwiększenie o kwotę 9.400.000 zł.


Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.