Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIX/435/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 wrze??nia 2013 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwa??a Nr XXIX/435/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 wrze??nia 2013 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2013

Numer uchwa??y: 435
Numer sesji: 29
Rok: 2013

Uchwała Nr XXIX/435/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2013


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2013 przyjętym Uchwałą Nr XXII/366/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie dochodów o kwotę 510.345,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie wydatków o kwotę 510.345,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 309.271.028,32 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 184.582.071,72 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 124.688.956,60 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 262.427.932,32 zł i dochody majątkowe w kwocie 46.843.096,00 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 3 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.258.520,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”.
4. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 40.963.973,40 zł”.

5. w § 1 ust. 3 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 16.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”.

6. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 323.620.800,32 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 184.274.114,72 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 139.346.685,60 zł”.

7. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 256.420.318,32 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 67.200.482,00 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

8. § 2 ust. 3 pkt 3 uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.258.520,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”

9. w § 2 ust. 3 uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 16.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”

10. § 2 ust. 3 pkt 6 uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 52.488.339,40 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 649.200,00 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały.”

11. § 3 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku w kwocie 37.010.948 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 16.956.499,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 20.054.449,00 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały.”

12. § 8 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 207.272,00 zł,
2) celowa w kwocie 1.131.336,00 zł, z tego:
- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 511.336,00 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 570.000,00 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 50.000,00 zł”.

13. § 13 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
㤠13
1. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 30.000 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w kwocie 30.000 zł, jak w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.400.000 zł przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 330.000 zł oraz na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.170.000 zł, dodatkowo na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” przeznacza się kwotę 100.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
3. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 271.750 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 271.750 zł, dodatkowo na realizację ww. wydatków przeznacza się kwotę 33.334 zł, jak w załączniku nr 12 do uchwały”.

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

10. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

11. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/435/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 września 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 10.000 zł z tytułu zawarcia umowy prewencyjnej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na działalność związaną z bezpieczeństwem p.poż.,
b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 14.892 zł z tytułu zwiększenia środków europejskich na realizację projektu pn.: „Promocja produktów turystycznych Leszna i południowo-zachodniej Wielkopolski”,
c) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 52.980 zł z tytułu włączenia środków europejskich na realizację przez Urząd Miasta Leszna nowego projektu pn.: „Konsultuj, działaj, wzmacniaj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.500 zł i rozdz. 80110 o kwotę 1.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń na warsztaty kulinarne w Szkole Podstawowej nr 13 o Gimnazjum nr 7,
e) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 90.000 zł z tytułu planowanych wyższych dochodów od ościennych gmin z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno,
f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 30.000 zł z tytułu wyższych wpływów od rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 10 w związku z wyższą frekwencją dzieci oraz pełnionego dyżuru w miesiącu lipcu,
g) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 68.520 zł z tytułu włączenia środków na realizację na realizację przez Szkołę Podstawową nr 3 Programu „Uczenie się przez całe życie” – projekt pn.: „Rytm mego serca – rytmem mego życia” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję,
h) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 67.716,80 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 Programu „Uczenie się przez całe życie” – projekt pn.: „Refleksja, Wzmocnienie, Rozwój: Stajemy się aktywnym uczniem uczącym się całe życie” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję,
i) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85205 o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod tytułem „Stop przemocy” w ramach podpisanego porozumienia nr DPS/50/XV/2013 pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Leszno,
j) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 9.350 zł z tytułu włączenia środków europejskich na realizację przez Urząd Miasta Leszna nowego projektu pn.: „Konsultuj, działaj, wzmacniaj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
k) zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 11.000 zł o charakterze porządkującym w zakresie wpływów za służebność przejazdu.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 50.000 zł z tytułu z tytułu wpłaty odszkodowania za korzystanie z dróg w zakresie przejazdu transportów pojazdów nienormatywnych przewożących elementy składowe turbin wiatrowych,
b) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 50.000 zł w związku z rezygnacją udzielenia Miastu Leszno przez Gminę Rydzyna pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna – Trasa PP”,
c) zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 5.650 zł z tytułu opłat za usunięcie z drogi pojazdu na koszt właściciela,
d) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 4.713 zł z tytułu zwrotu przez Kolegium Języków Obcych kosztów poniesionych za zużyte media,
e) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 67.716,80 zł z tytułu włączenia środków na realizację na realizację przez Liceum Ogólnokształcące nr IV Programu „Uczenie się przez całe życie” – projekt pn.: „Tradycyjne zawody i nabywanie niezbędnych umiejętności dla nowych profesji” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję,
f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 67.716,80 zł z tytułu włączenia środków na realizację na realizację przez Zespół Szkół Ochrony Środowiska Programu „Uczenie się przez całe życie” – projekt pn.: „Oszczędzanie energii, siła zmian” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję,
g) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 1.590 zł z tytułu odszkodowania z PZU za zalanie pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 150.000 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” dot. przebudowy ul. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w związku z kończącą się inwestycją i odstąpieniem od wykonania remontu nawierzchni ul. Wolińskiej,
b) zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 20.000 zł w związku z wykonaniem zadania dotyczącego rozbiórki budynku przy ul. Przemysłowej przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie,
c) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych,
d) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na działalność związaną z bezpieczeństwem p.poż. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
e) zwiększeniu rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 34.449 zł z następujących tytułów:
 zmniejszenie o kwotę 1.418 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w związku z koniecznością zwrotu dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Kultury i Kultury Fizycznej,
 zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na pokrycie kosztów dodatkowych robót związanych z remontem pustostanów,
 zmniejszenie o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń,
 zmniejszenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej za doposażenie komory dymowej,
 zwiększenie o kwotę 90.000 zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienia w sprawie zwrotu dotacji,
 zwiększenie o kwotę 180.000 zł z tytułu oszczędności na zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji,
 zwiększenie o kwotę 20.000 zł w związku z oszczędnościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
 zwiększenie o kwotę 100.000 zł w związku z oszczędnościami w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ze względu na mniejszą liczbę zawartych umów z kandydatami do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej,
 zmniejszenie o kwotę 44.134 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z potwierdzoną niższą kwotą dotacji na realizację ww. zadania,
 zwiększenie o kwotę 1 zł w związku ze zwiększonymi dochodami dot. projektu unijnego,
 zmniejszenie o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na działalność w zakresie pożytku publicznego,
f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.500 zł oraz w rozdz. 80110 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości w Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 7. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
g) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 68.000 zł w związku ze spadkiem liczby uczniów w niepublicznych placówkach oświatowych,
h) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację modernizacji placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 4, polegającym na założeniu monitoringu placu zabaw, urządzeniu zieleni i rozpoczęciu prac związanych z wymianą ogrodzenia,
i) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ościennych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli,
j) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 68.520 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 3 projektu pn.: „Rytm mega serca – rytmem mojego życia” w ramach środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję,
k) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 67.716,80 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 projektu pn.: „Refleksja, Wzmocnienie, Rozwój: Stajemy się aktywnym uczniem uczącym się całe życie” w ramach środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję,
l) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu Miejskim nr 10. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.
m) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 16.000 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłata odprawy rentowej i ekwiwalentu za urlop dla pracownika w Przedszkolu Miejskim nr 12,
n) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 50.000 zł (powyższe środki przeznacza się na zasiłki stałe rozdz. 85216) oraz zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 70.000 zł,
o) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85205 o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod tytułem „Stop przemocy” w ramach podpisanego porozumienia nr DPS/50/XV/2013 pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Leszno,
p) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, środki pochodzą ze zmniejszonych wydatków w rozdz. 85204 w zadaniach powiatu,
q) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 62.330 zł z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Miasta Leszna nowego projektu pn.: „Konsultuj, Działaj Wzmocnij” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego: środki zewnętrzne klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w kwocie 52.980 zł oraz klasyfikowane z czwartą cyfra „9” w kwocie 9.350 zł,
r) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 130.000 zł, z tego:
- zwiększenie o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” w związku z wykonywaniem nawierzchni z destruktu asfaltowego ul. Pankiewicza zaistniała konieczność wbudowania w niej kanalizacji deszczowej,
- zmniejszenie o kwotę 250.000 zł w związku z kończącą się realizacją zadania w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych i wstępnym końcowym rozliczeniem zadania planuje się oszczędności o ww. kwotę na tym zadaniu,
s) zwiększenie w dz. 926 rozdz. rozdz. 92605 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie klubów sportowych,
t) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 1.418 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w związku z koniecznością zwrotu dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Kultury i Kultury Fizycznej,
u) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
 dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kampanią wizerunkową i promocją marki leszczyńskiej starówki,
 dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 3.323 zł z przeznaczeniem na zakup naświetlacza do jaj, lodówki oraz kontenera w Przedszkolu Miejskim nr 21,
 dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 36.772 zł i rozdz. 80110 na kwotę 22.563 zł z przeznaczeniem na realizację przez jednostki oświatowe zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży realizowanych od września br. w szkołach podstawowych i gimnazjach,
 dz. 851 rozdz. 85153 i 85154 na kwotę 35.400 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań związanych z realizacją programów określonych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania narkomanii” oraz „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
 dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 2.350 zł w celu wyodrębniania środków na zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjnych dot. zakupu dźwigu towarowego w Domu Seniora,
 dz. 852 rozdz. 85205 na kwotę 4.300 zł w celu wyodrębniania środków na realizację zadania „Stop przemocy” w ramach podpisanego porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej”,
 dz. 854 rozdz. 85407 na kwotę 7.962 zł w celu wyodrębniania środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana pompy podchlorynu w Środowiskowej Pływalni Edukacyjne” .

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 100.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P” z przeznaczeniem na prace towarzyszące inwestycji, m.in. porządkującymi teren wokół drogi krajowej nr 5,
b) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 5.650 zł z przeznaczeniem na usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów,
c) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na doposażenie komory dymowej,
d) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 22.000 zł w związku ze wzrostem liczby uczniów w niepublicznych placówkach oświatowych,
e) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 67.716,80 zł z przeznaczeniem na realizację przez IV Liceum ogólnokształcące projektu pn.: „Tradycyjne zawody i nabywanie niezbędnych umiejętności dla nowych profesji” w ramach środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję,
f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 67.716,80 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ochrony Środowiska projektu pn.: „Oszczędzanie energii – siła zmian” w ramach środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję,
g) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 1.033 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja dachu i okien świetlikowych na budynku głównym Centrum Kształcenia Praktycznego”,
h) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85201 o kwotę 40.000 zł w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Powyższe środki przeznacza się na zasiłki stałe w zadaniach miasta,
i) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 1.590 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej (malowanie zalanych pomieszczeń). Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
j) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 300.000 zł w związku z niezakwalifikowaniem przez Organizatora Pieczy Zastępczej nowych kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Środki w wysokości 200.000 zł przeznacza się na zadania związane z dożywianiem w zadaniach miasta,
k) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 44.134 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące pracowników Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej na funkcjonowanie ww. Zespołu,
l) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację międzynarodowych imprez jeździeckich organizowanych w IV kwartale 2013 roku,
v) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
 dz. 801 rozdz. 80120 na kwotę 71.715 zł i 80130 na kwotę 27.514 zł z przeznaczeniem na realizację przez jednostki oświatowe zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży realizowanych od września br. w szkołach ponadgimnazjalnych,

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2013” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) nr 197/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 2.539 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Środowiskowego Domu Samopomocy,
b) nr 258/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku polegających na:
 zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2013 roku nr FB-I.3111.248.2013.3 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
 zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
• w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 245.000 zł w celu wyodrębnienia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją przepisów,
• w dz. 852 rozdz. 85219 na kwotę 20 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębniani środków na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
c) nr 303/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 4.130 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Środowiskowego Domu Samopomocy.

6. Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2013” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) nr 198/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku polegających na:
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.180.2013.4 z dnia 7 czerwca 2013 roku z przeznaczeniem na wydatki bezpośrednio dotyczące wydawania orzeczeń oraz wysyłania korespondencji,
- zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
• w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 652 zł o charakterze porządkującym budżet,
• w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 75.595 zł o charakterze porządkującym budżet,
b) nr 259/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku polegających na zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.206.2013.3 z dnia 28 czerwca 2013 roku z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
c) nr 304/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku polegających na zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.116.2013.5 z dnia 27 sierpnia 2013 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, z tego: utrzymanie i remonty nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa.

7. Załączniki Nr 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2013” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85205 o kwotę 16.000 zł w związku z podpisanych porozumieniem z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania „Stop przemocy”.

8. Załączniki Nr 8 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2013” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna 305/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku polegających na zwiększeniu planu dotacji w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 13.000 zł na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących realizacji całodobowej opieki nad dziećmi, z niżej wymienionych jednostek pozostających na terenie miasta Leszna, w celu urealnienia planu dochodów i wydatków, w tym: Powiat Wschowski – 7.000 zł, Powiat Świdwiński – 3.000 zł i Powiat Gostyński – 3.000 zł.

9. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się zmiany w dz. 851 rozdz. 85153 i rozdz. 85154 dot. realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” – zwiększenie o kwotę 10.000 zł i „Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych” – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł oraz zmianę pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 24.250 zł.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
 zmniejszenia kwot wydatków inwestycyjnych,
 zwiększenia kwot zakupów inwestycyjnych,
 zwiększenia poz. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na doposażenie komory dymowej w niezbędny sprzęt o kwotę 10.000 zł,
 wprowadzenie poz. „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości” w kwocie 1.377 zł,
 zmiany nazwy zadania z „budowa ulic o nawierzchni ulepszonej” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy Miasta Leszna do Nowej Wsi” dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację zadania w ramach programu pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zwiększeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł dot. realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach Miasta Leszna – Trasa P-P”, w następujący sposób:
• zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 150.000 zł,
• zmniejszenie środków z dotacji o kwotę 50.000 zł
 zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” o kwotę 150.000 zł,
 zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego” o kwotę 222.300 zł,
 wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego” w kwocie 222.300 zł,
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 120.000 zł

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji zadania pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 12” o kwotę 10.861 zł,
 zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji zadania pn.: „Montaż płotków przeciwśniegowych w Szkole Podstawowej nr 5” o kwotę 8.075 zł,
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji zadania pn.: „Modernizacja placów zabaw w przedszkolach” o kwotę 10.000 zł,
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 7” o kwotę 3.787 zł,
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji zadania pn.: „Wymiana okien w Przedszkolach Miejskich nr 8, nr 10, nr 18, nr 21” o kwotę 12.689 zł,
 zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji zadania pn.: „Modernizacja dachu i okien świetlikowych na budynku głównym Centrum Kształcenia Praktycznego” o kwotę 1.033 zł,
 wprowadzeniu poz. „Wymiana pompy podchlorynu w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej” w wysokości 7.962 zł,
 zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Komitety Inicjatyw Gospodarczych” o kwotę 250.000 zł.

Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 196/2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 czerwca 2013 roku polegających na zmianach pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 6.000 zł, z tego:
 zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 „Montaż płotków przeciwśniegowych w Szkole Podstawowej nr 5” o kwotę 6.000 zł,
 zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim nr 3” o kwotę 6.000 zł.

13. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 801 rozdz. 80104 dla Przedszkoli Miejskich:
• zmniejszenie poz. „Zakup sprzętu kuchennego” o kwotę 3.323 zł,
- dz. 852 rozdz. 85203 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Dom
Seniora
• zwiększenie poz. „zakup dźwigu towarowego wraz z demontażem i montażem” o kwotę 2.350 zł
 dz. 853 rozdz. 85395 dla Urzędu Miasta Leszna:
• wprowadzenie poz. „zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Konsultuj, działaj, wzmacniaj” w kwocie 6.000 zł.

14. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika polegającą na zmianie w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zakład Zieleni poprzez zwiększenie poz. „modernizacja Parku 1000-lecia” o kwotę 35.000 zł oraz zmniejszenie poz. „zakup łuparki do drewna” o kwotę 35.000 zł.

15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 100.000 zł,
 zwiększeniem dotacji celowej przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł,
 zmniejszenie dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 40.000 zł,
 zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 46.000 zł,
 zwiększenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 57.000 zł,
 zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 45.000 zł,
 zwiększeniem dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 21.160 zł w ramach projektu „Konsultuj, działaj, wzmacniaj”.

16. Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 7.709 zł (dz. 801 rozdz. 80104 i rozdz. 80140 oraz dz. 854 rozdz. 85410) z następujących tytułów:
 odszkodowania od Towarzystwa Reasekuracji i Ubezpieczeń WARTA S.A. za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu elektronicznego w Przedszkolu Miejskim nr 20 (kwota 3.092 zł),
 odszkodowania od Towarzystwa Reasekuracji i Ubezpieczeń WARTA S.A. za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia parkanu w Centrum Kształcenia Praktycznego (kwota 408 zł),
 odszkodowanie od Towarzystwa Reasekuracji i Ubezpieczeń WARTA S.A. za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń bursy (kwota 4.089 zł),
 odsetki bankowe (kwota 120 zł).

17. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą następujących zakładów budżetowych:
 Miejskiego Zakładu Zieleni poprzez zwiększenie poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 3.400 zł oraz zmniejszenie poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 3.400 zł,
 Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych poprzez zwiększenie poz. „razem przychody” i „dotacje przedmiotowe” o kwotę 100.000 zł oraz zwiększenie poz. „razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 100.000 zł.

18. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku wynikają ze zrealizowanych i przewidywanej do końca roku większej sprzedaży lokali mieszkalnych gminy i w związku z tym zmienia się powierzchnia lokali gminnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent (z planowanej 107.612 m2 do 107.350 m2 średniorocznie) oraz zwiększenia kwoty dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remonty komunalnych lokali mieszkalnych.

19. Załącznik nr 19 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 196/2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 czerwca 2013 roku polegających na zmniejszeniu planu wydatków dotyczących przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w wysokości 17.666 zł.

20. Załącznik Nr 20 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 wprowadzeniu planu wydatków dot. projektu ze środków europejskich pn.:
• „Rytm mego serca – rytmem mego życia” w kwocie 68.520,00 zł,
• „Refleksja, Wzmocnienie, Rozwój: Stajemy się aktywnym uczniem uczącym się na całe życie” w kwocie 67.716,80 zł,
• „Tradycyjne zawody i nabywanie niezbędnych umiejętności dla nowych profesji” w kwocie 67.716,80 zł,
• „Oszczędzanie energii, siła zmian” w kwocie 67.716,80 zł,
• „Konsultuj, działaj, wzmacniaj” w kwocie 62.330 zł,
 zwiększeniu planu wydatków realizowanych projektów:
• „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Lesza – Trasa P-P” o kwotę 100.000 zł,
• „Promocja produktów turystycznych Leszna i południowo-zachodniej Wielkopolski” o kwotę 16.661 zł.


Opracował
Wydział Budżetu


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.