Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XL/490/2006

Uchwa??a nr XL/490/2006

Numer uchwa??y: 2006/40/490
Numer sesji: 40
Rok: 2006

 

UCHWAŁA NR  XL/490/2006

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 05 października 2006 roku

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/469/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

 

 

     Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym     (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§  1

 

W Regulaminie przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/469/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. § 4

- ust.3 otrzymuje brzmienie:

„Na rok szkolny 2006/2007 maksymalna kwota stypendium nie może przekroczyć 850,00 zł.”

- ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy liczba złożonych wniosków będzie mniejsza niż zakładana w Projekcie, stypendium przypadające na 1 ucznia w roku szkolnym 2006/2007 może zostać zwiększone maksymalnie do kwoty 1.500 zł.”

- ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Przyznawanie stypendiów dla uczniów następuje pod warunkiem podpisania umowy z samorządem województwa wielkopolskiego i zatwierdzenia budżetu Projektu.”

            - dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

„Wypłata stypendiów zostanie uruchomiona po otrzymaniu środków od samorządu województwa wielkopolskiego po spełnieniu przez ucznia warunków określonych w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu.”

 

 

 

  1. § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Maksymalna kwota stypendium w roku szkolnym wynosi 850,00 zł. co stanowi maksymalną kwotę 85,00 zł w skali miesiąca.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                       

 Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                        Wojciech Rajewski

 

 


 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/490/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 października 2006 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/469/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

 

 

 

Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXXVIII/469/2006 zatwierdziła Regulamin przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

W związku ze zwiększeniem puli środków finansowych dla Miasta Leszna przeznaczonych na stypendia proponuje się wprowadzenie zmian do regulaminu polegających na zwiększeniu zakładanej liczby stypendystów do 640 osób oraz zwiększeniu kwoty stypendium do 85 zł. miesięcznie (850 zł na rok szkolny), przy jednoczesnym założeniu, że w przypadku mniejszej niż przewidziana w Projekcie liczby wniosków wysokość stypendium może wzrosnąć do 150 zł na miesiąc (1500 zł na rok szkolny)

 

 

        

 

 

 

Opracował:                                                                                                                        

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.