Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XL/496/2006

Uchwa??a nr XL/496/2006

Numer uchwa??y: 2006/40/496
Numer sesji: 40
Rok: 2006

 

UCHWAŁA NR XL/496/2006

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 5 października 2006 roku

 

w sprawie:      aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna

 

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 32 ust. 2 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

W wyniku Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Leszna za aktualne uznaje się:

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, zatwierdzone uchwałą nr XIX/210/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 marca 2000 roku wraz ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, zatwierdzoną uchwałą nr  XXXVIII/476/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ulicy Okrężnej, Alei Konstytucji 3 Maja i torów PKP w Lesznie;

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Leszna wraz z Uchwałą Nr V/2006 Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Miasta Leszna z dnia 18 września 2006 w sprawie opinii dotyczącej Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Leszna stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                     Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                 

               Wojciech Rajewski

 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XL/496/2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 5 października 2006 roku

 

w  sprawie:       aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna

 

Uchwałę w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna podejmuje się na wniosek Prezydenta Miasta Leszna.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) na Prezydencie Miasta Leszna spoczywa obowiązek dokonania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Leszna w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych. W tym samym celu Prezydent ocenił postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracował wieloletni program ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.

 

W ustawowym trybie dokonano analizy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna zatwierdzonego uchwałą nr XIX/210/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 marca 2000 roku wraz ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, zatwierdzoną uchwałą nr XXXVIII/476/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ulicy Okrężnej, Alei Konstytucji 3 Maja i torów PKP w Lesznie. Ponadto analizie poddano 46 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Aktualność studium i planów miejscowych dotyczy przede wszystkim uwarunkowań faktycznych, a więc wynikających ze zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Leszna. Niniejsza uchwała jest wyrazem samodzielnej oceny Rady Miejskiej Leszna, że przyjęte i obowiązujące akty kształtowania lokalnej polityki przestrzennej są adekwatne do istniejących wyżej wymienionych uwarunkowań. Na podstawie wniosków z analiz można stwierdzić, że przyjęta strategia kształtowania przestrzeni miejskiej wraz z jej celami i kierunkami w konsekwencji zostaje uznana za prawidłową.

 

Zgodnie z art. 32. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska przy podejmowaniu uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych bierze pod uwagę zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, co jest kolejnym – poza zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym Leszna – kryterium branym pod uwagę przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie aktualności aktów planistycznych. Należy zauważyć, że obowiązujące w obszarze granic administracyjnych Leszna studium oraz znaczna część miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została utrzymana w mocy na podstawie dyspozycji art. 87 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, jako tych, które zostały uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 r. Zakres przedmiotowy niektórych analizowanych aktów planistycznych jest w konsekwencji niepełny w stosunku do wymogów określonych ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami). Niezamieszczenie w planie miejscowym określonej kategorii ustaleń w związku z niezaistnieniem okoliczności faktycznych uzasadniających dokonania takich ustaleń nie może zobowiązywać do stwierdzenia nieaktualności planu miejscowego, choć stan taki został uwypuklony w analizie planów miejscowych. W związku z procesowym charakterem planowania przestrzennego zasadnym jest jednak wskazanie wszystkich planów miejscowych wykazujących częściowy brak zgodności z obowiązującym prawem, jako Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego objęte programem zmiany w związku z wykazaniem częściowych braków zgodności z obowiązującym prawem lub Studium w Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Leszna. Przez częściowy brak zgodności rozumie się drobną rozbieżność założeń planu z ustaleniami Studium lub z określonym obowiązującymi przepisami zakresem przedmiotowym i sposobem formalnego kształtowania przestrzeni w planie miejscowym, nie wpływająca znacząco na obniżenie jakości funkcjonowania tkanki miejskiej w skali odpowiadającej założeniom opracowania lub realizację planu miejscowego.

 

 

Wszystkie obowiązujące na terenie Leszna akty planistyczne zostały sporządzone w skalach zgodnych z  art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami). W związku z syntetycznym charakterem opracowania nie wyszczególniono przedmiotowej zgodności w Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Leszna.

 

           

 

            Po uzyskaniu opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Miasta Leszna, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, Prezydent przedstawia wyniki analiz Radzie Miejskiej, która podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych.

 

 

 

 

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                           Rady Miejskiej Leszna

                                                                                                 

              Wojciech Rajewski

 

 

 

 

Opracował:

Wydział Architektury, Planowania

Przestrzennego i Budownictwa

Urzędu Miasta Leszna


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.