Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XL/484/2006 z dnia 5 pa??dziernika 2006 roku w sprawie okreslenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk??w.

Uchwa??a nr XL/484/2006 z dnia 5 pa??dziernika 2006 roku w sprawie okreslenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk??w.

Numer uchwa??y: 2006/40/484
Numer sesji: 40
Rok: 2006

 

 

Uchwała Nr XL/484/2006

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 05 października 2006 roku

 

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami), w związku z art.77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 ze zmianami) oraz art.176 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. NR 249, poz. 2104 ze zmianami)

 

uchwala się co następuje :

 

Określa się zasady i tryb udzielania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zabytków, a także sposób ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań.

 

I.                    Zasady ogólne.

 

§ 1

 

1.Z budżetu Miasta Leszna mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie lub sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze miasta Leszna, jeżeli :

1)     obiekt znajduje się w złym stanie technicznym;

2)     obiekt posiada istotne znaczenie zabytkowe , historyczne, artystyczne lub naukowe dla miasta Leszna.

2.Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub prawnej, która posiada tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w ust.1, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

3.Dotacja może być udzielona na dofinansowanie lub sfinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w ust.1, ustalonych na podstawie dokumentacji budowlano-kosztorysowej.

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na :

1.      zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie substancji zabytku;

2.      stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w okresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

3.      odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

 

 

 

4.      odnowienie lub całkowite odtworzenie więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

5.      wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

6.      uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych o własnych formach krajobrazowych;

7.      działania zmierzające do wyeksponowania istniejących oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu.

 

§ 2

 

1.      Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust.1.

2.      Jeżeli zabytek, o którym mowa w § 1 ust.1, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczna lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

3.      W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w § 1 ust.1, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

4.      Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust.1, nie może być udzielona: 1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100 % są finansowane
     z dotacji pochodzących z innych źródeł;

2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Miasta Leszno i inne uprawnione
    organy przekroczyła 100 % nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

 

II.                  Rozpatrywanie wniosków.

 

§ 3.

 

1.      Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację z następującymi załącznikami :

1)     decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;

2)     dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;

3)     program prac konserwatorskich lub budowlano-konserwatorskich oraz kosztorys przewidzianych do wykonania prac lub robót;

4)     pozwolenie kierownika Delegatury w Lesznie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu na przeprowadzenie prac lub robót oraz projekt i pozwolenie na budowę;

5)     informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów;

6)     wykaz prac konserwatorskich lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym termin złożenia wniosku.

2.       Prezydent Miasta Leszna określa wzory: wniosku, umowy i zasad sprawozdania, które obowiązywać będą podmioty uprawnione, ubiegające się o dotacje.

3.      Podmiot uprawniony jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.

 

 

§ 4.

 

1.      Wnioski o dotację składa się Prezydentowi Miasta Leszna do dnia 30 listopada każdego roku, poprzedzającego możliwość udzielenia dotacji.

2.      Termin, o którym mowa w ust.1, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotacje na prace interwencyjne, wynikające z zagrożenia zabytku.

3.      Wnioski o przyznanie dotacji, zweryfikowane pod względem formalnym wraz ze wstępną analizą merytoryczno-konserwatorską opiniuje Komisja Spraw Społecznych Rady Miejskiej Leszna.

4.      Przekazanie środków w ramach ustalonej dotacji następuje po zakończeniu i  odebraniu wykonanych prac w sposób każdorazowo ustalony w zawartej umowie.

5.      Realizacja wniosków uzależniona będzie od wysokości przyznanych przez Radę Miejską Leszna środków finansowych w budżecie miasta Leszna na ochronę i konserwację zabytków w danym roku budżetowym.

 

§ 5.

 

1.      Dotacje przyznaje Rada Miejska Leszna na wniosek Prezydenta Miasta Leszna.

2.      W uchwale Rady Miejskiej Leszna określa się nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotacje oraz kwotę przyznanej dotacji.

 

III.                Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji. Sposób rozliczenia dotacji i kontrola wykonania zleconego zadania.

 

§ 6.

 

1.      Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:

1)     opis prac lub robót i termin ich wykonania;

2)     kwotę dotacji i tryb jej płatności uzależniony od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót i rozliczenia tych wydatków;

3)     sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji;

4)     pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej dotacji;

5)     zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji;

6)     zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

2.      Umowa musi zawierać także klauzulę o zobowiązaniu się podmiotu, któremu udzielono dotacji, do stosowania przepisów ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

 

§ 7 .

 

1.Realizator umowy wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli merytorycznej
   i finansowej wykonywanego zadania, o którym mowa w § 6, przez przedstawicieli
   służb kontrolnych Urzędu Miasta Leszna wyznaczonych przez Prezydenta Miasta
   Leszna.

2.Osoby kontrolujące, o których mowa w § 8.1składają pisemna informacje
    o wynikach przeprowadzonej kontroli Prezydentowi Miasta Leszna.

3.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu zadania, realizator
   zobowiązany jest do zwrotu całości lub części dotacji wydatkowanej z naruszeniem  
   zawartej umowy, w terminie 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości.

4.Podstawa rozliczenia dotacji jest protokolarne dokonanie odbioru wykonanych
   robót i złożone sprawozdanie.

 

§ 8.

 

W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie przedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podmiot otrzymujący dotację traci prawo ubiegania się o dotacje z budżetu Miasta Leszna przez kolejne trzy lata.

 

§ 9.

 

Prezydent Miasta Leszna prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Miejską Leszna.

 

§ 10.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 11.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

           

 

 

                                                                                  Przewodniczący

                                                                              Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                Wojciech Rajewski

 

 

 

Uzasadnienie 

 

 

do uchwały Rady Miejskiej nr XL/484/2006

z dnia 05 października 2006 roku

 

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

 

 

Przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadziły konieczność określenia przez Radę Miejska Leszna zasad i  trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Leszna dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powyższa konieczność wynika ponadto z potrzeby zapewnienia przez Miasto Leszno właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków, będących świadectwem historii naszego miasta. Z uwagi na powyższe, celowym jest przyjęcie proponowanej uchwały.

 

 

 

 

 

Przygotował:

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2006-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-06
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.