Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XL/492/2006

Uchwa??a nr XL/492/2006

Numer uchwa??y: 2006/40/492
Numer sesji: 40
Rok: 2006

 

Uchwała Nr XL/492/2006

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 05 października 2006 roku

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lesznie

 

 

 

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lesznie nadaje się Statut, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                              

 

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący

                                                                                       Rady Miejskiej Leszna

 

                                               Wojciech Rajewski
 

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Leszna

                                               Nr XL/492/2006 z dnia 05 października 2006 roku

 

 

STATUT

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

W LESZNIE

 

 

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 

 

 

§ 1

 

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, zwany dalej „Urzędem”, jest jednostką budżetową, pokrywającą swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta Leszna (miasto na prawach powiatu).

 

§ 2

1. Siedzibą Urzędu jest miasto Leszno.

2.      Urząd działa na obszarze miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego.

 

 

§ 3

 

            Podstawę prawną funkcjonowania Urzędu stanowią:

      1) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.),

2)      ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.),

       3)  niniejszy statut,

4)      inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

§ 4

 

            Urząd realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy określone w szczególności w:

1)      ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

2)      ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

Gospodarka finansowa

 

 

§ 5

 

Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

 

 

§ 6

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Urzędu ponoszą Dyrektor Urzędu i w zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy Urzędu.

 

 

Rozdział III

Organizacja wewnętrzna Urzędu

 

 

§ 7

 

1.    W Urzędzie są tworzone komórki organizacyjne – Działy i samodzielne stanowiska pracy.

2.    Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Urzędu, nadawany przez Prezydenta Miasta Leszna.

 

§ 8

 

1.    Urzędem kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Leszna w porozumieniu ze Starostą Leszczyńskim.

2.    Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Urzędu jest Prezydent Miasta Leszna.

 

 

§ 9

 

Do zadań Dyrektora Urzędu należy w szczególności:

1)   reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

2)   racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Urzędu,

3)   powoływanie i odwoływanie Zastępcy Dyrektora Urzędu,

4)   zatrudnianie, ocenianie i zwalnianie pracowników Urzędu,

5)   wydawanie zarządzeń,

 

§ 10

 

 

1.  Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu dokonuje Dyrektor.

2. Wymagania kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania pracowników Urzędu określają   odrębne przepisy.

 

 

Rozdział IV

 

Postanowienia końcowe

 

§  11

 

Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 

 

  

Uzasadnienie

 

do uchwały Nr XL/492/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 października 2006 roku

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lesznie

 

 

W dniu 1 stycznia 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).

Zgodnie z art. 20 ust. 2 tej ustawy jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej. Przepisu takiego poprzednio obowiązująca ustawa o finansach publicznych nie zawierała. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, będący jednostką budżetową, dotychczas działał bez statutu, gdyż przepisy prawa, w szczególności: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (poprzednio o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu) nie zawierały norm dotyczących statutu. Sprawy organizacyjne regulował regulamin organizacyjny nadany przez Prezydenta Miasta Leszna.

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie winien wejść w życie po upływie 14 dni od jego publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym, stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z  dnia z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 Nr 190, poz.1606 ze zmianami), który stanowi, iż akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały o nadaniu statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lesznie jest uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.