Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XLI/497/2006

Uchwa??a nr XLI/497/2006

Numer uchwa??y: 2006/41/497
Numer sesji: 41
Rok: 2006

Uchwała Nr XLI/497/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2006.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonuje  się zwiększenia  budżetu miasta Leszna po stronie dochodów o kwotę 849.886,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

2.      Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna po stronie wydatków o kwotę 849.886,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 950.700,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

 

3.      Dokonuje się zmian w Załączniku nr 6 „Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok” w następujących pozycjach po stronie wydatków:

-       w § 4170 w poz. „wynagrodzenia pracowników świetlic”

§         zwiększenie środków o kwotę 29.000,- zł

-       w § 4170 w poz. „szkolenia”

§         zmniejszenie środków o kwotę 1.000,- zł

-       w § 4210 w poz. „koszty związane z realizacją „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

§         zmniejszenie środków o kwotę 2.000,- zł

-       w § 4210 w poz. „działalność świetlic”

§         zmniejszenie środków o kwotę 5.000,- zł

-       w § 4220 w poz. „działalność świetlic”

§         zmniejszenie środków o kwotę 13.000,- zł

-       w § 4240 w poz. „koszty związane z realizacją „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

§         zmniejszenie środków o kwotę 5.000,- zł

-       w § 4270 w poz. „koszty związane z realizacją „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

§         zmniejszenie środków o kwotę 3.000,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika nr 6 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

 

 

4.      Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe”, w następujący sposób:

-       w poz. 1. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejszenie środków o kwotę 52.900 zł, w poz. „inwestycje wieloletnie” zmniejszenie środków o kwotę 140.000,- zł, w poz. „inwestycje jednoroczne” zwiększenie środków o kwotę 87.100,- zł

-       w poz. 2. „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie środków o kwotę 29.820,- zł,

-       w poz. 7 „Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych” zmniejszenie środków o kwotę 91.500,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika nr 7 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

5.      Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2006 rok”, w następujący sposób:

-       w poz. I.2 „Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami”

§         zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 300.000,- zł,

-       w poz. II.1 „Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami”

§         zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 500.000,- zł,

§         zwiększenie  środków  z V emisji obligacji komunalnych o kwotę 800.000, zł

-       w poz. VIII.1 „Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego”

§         zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 40.000,- zł,

-       w poz. VIII.2 „Modernizacja oświetlenia ulicznego”

§         zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 40.000,- zł,

-       w poz. X.1 „Modernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. B. Chrobrego””

§         zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 140.000,- zł,

-       w poz. XI.1 „Modernizacja urządzeń lekkoatletycznych i bocznego boiska piłkarskiego na stadionie im. Alfreda Smoczyka”

§         zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 800.000,- zł,

§         zmniejszenie środków z V emisji obligacji komunalnych o kwotę 800.000,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika nr 7/1 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

6.      Dokonuje się zmian w załączniku nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowanych ze środków budżetu miasta Leszna w 2006 roku, poprzez”

 

-       w poz. III.1 „Komitety Inicjatyw Gospodarczych”

§         zwiększenie odpłatności mieszkańców o kwotę 87.100,- zł,

 

Nowe brzmienie Załącznika nr 7/2 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

 

 

7.      Dokonuje się zmian w załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne w 2006 roku”  poprzez:

-       wprowadzenie poz. „Dział 750 rozdz. 75022 dla Urzędu Miasta Leszna – Biuro Rady Miejskiej

* komputeryzacja (zakup sprzętu i oprogramowania) w wysokości 4.200,- zł

                  * zakup  systemu  do  nagłaśniania  sali posiedzeń sesji w wysokości          

                  4.800,- zł

-       w poz. „Dział 750 rozdz. 75023 dla Urzędu Miasta Leszna” wprowadzenie poz. „zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta” w wysokości 4.820 zł,-

-       wprowadzenie poz. „dział 754 rozdz. 75411 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”

* zakup urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w wysokości 16.000,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika nr 7/3 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

8.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na 2006 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Nowe brzmienie Załącznika nr 8 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

9.      Dokonuje się zmian w  Załączniku nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2006 roku” poprzez:

-       zwiększenie w poz. „budowa i modernizacja dróg” o kwotę 800.000,- zł,

-       zmniejszenie w poz. „modernizacja urządzeń lekkoatletycznych i boiska piłkarskiego o kwotę 800.000,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika nr 14 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

10.  W uchwale nr XL/485/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2006 § 1 pkt 11 przyjmuje brzmienie:

„Dokonuje się zmian w  Załączniku nr 10 „Zestawienie rachunków dochodów własnych w 2006 roku” poprzez:

-       zwiększenie poz. „Posiłki w stołówkach szkolnych”, „Dochody” , „§ 0830 – wpływy z usług” o kwotę 29.000,- zł,

-       zwiększenie poz. „Posiłki w stołówkach szkolnych”, „Wydatki”, „§ 4220 – zakup środków żywności” zwiększenie o kwotę 29.000,- zł,

-       wprowadzenie poz. 3. „Dział 852 rozdz. 85203”, „Noclegowania”, „Dochody” „§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” w wysokości 351 zł”, „Wydatki”, „§ 4300 – zakup usług pozostałych” w wysokości 351 zł”  (ulega zmianie numeracja pozycji). 

 

§ 2

 

1.      § 1 ust. 1 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 191.575.017,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 120.584.448,- zł,

2) dochody powiatu w wysokości 70.990.569,- zł”

 

 

 

2.      § 1 ust. 2 pkt  6 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje brzmienie:

„dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 9.850.995,- zł”

 

3.      § 1 ust. 2 pkt 4 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje brzmienie:

 

„dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 776.170,- zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały”

 

4.      § 2 ust. 1 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 210.035.017,- zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

1)     wydatki miasta w wysokości 124.501.453,- zł,

2)     wydatki powiatu w wysokości 85.533.564,- zł”

           

5.      § 2 ust. 2 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje brzmienie:

„Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 165.823.632,- zł, w tym (…):

b) kwotę 15.976.143,- zł z przeznaczeniem na dotacje (…)

2) wydatki majątkowe w kwocie 44.211.385,- zł, jak w Załączniku Nr 7”

 

6.      § 2 ust 3 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje brzmienie:

„Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 8.299.689,- zł, jak w załączniku Nr 8, w tym:

      a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury  w kwocie 2.833.869,- zł,

      b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 

          5.465.820,- zł (…)

3) dotacje celowe w kwocie 2.630.732,- zł, w tym: (…)

b)     dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.752.185,- zł (…)”

d)     dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 430.787,- zł (…)

f)       dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,- zł.

  

 

7.      § 2 ust. 5 pkt 4 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. przyjmuje brzmienie:

 

„wydatki w kwocie 771.440,- zł na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 5 do uchwały”

 

8.      § 8 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. przyjmuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1.      ogólna w kwocie 977.427,- zł (…)

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          

             

             Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna  

 

          Wojciech RAJEWSKI


 

 

U z a s a d n i e n i e


do uchwały Nr XLI/497/2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna

na rok 2006.

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianach
w budżecie miasta Leszna polegających na:

 

1.      Zgodnie z ustaleniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu popełniono błędy pisarskie i rachunkowe  w Uchwale nr XL/485/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2006. W myśl postanowień art.113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego błędy te może wyeliminować tylko organ, który podjął uchwałę. Błędy dotyczyły zastosowania nieprawidłowych podziałek klasyfikacji budżetowej (nie zastosowano wyodrębnionego paragrafu na dotacje przeznaczone na prace remontowe
i konserwatorskie obiektów zabytkowych) oraz zmiany postanowień uchwały
w części dotyczącej Załącznika Nr 10 „
Zestawienie rachunków dochodów własnych w 2006 roku” ,

2.      dochody - zadania miasta – zwiększenie o kwotę 87.886,- zł z następujących tytułów:

a)     częściowego zwrotu z Komisji Europejskiej kosztów udziału pracownika Urzędu Miasta w Konferencji Europejskiej Miast Partnerskich w Brukseli
w dniach 1 – 3.12.2005r. - kwota 486,- zł,

b)     odsetki za niesłusznie pobrane świadczenia rodzinne - kwota 300,- zł, 

c)      wpłaty mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych - kwota 87.100,- zł,

3.      dochody  - zadania powiatu – zwiększenie o  kwotę 762.000 zł  z tytułu:

a)     dotacji ze Starostwa Powiatowego w Lesznie w wysokości 7.000,- zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych do pomieszczeń Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie,

b)     wyższych niż planowano dochodów z opłat komunikacyjnych – kwota 745.000,- zł,

c)      dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej (Świetlica Środowiskowa Alternatywa) – kwota 10.000,- zł, z tego 4.250,- zł na zakupy inwestycyjne,

4.      wydatki  - zadania miasta – zwiększenie o kwotę 927.886,- zł oraz zmiany
na kwotę 147.000,- zł

a)     zmniejszenie wydatków o kwotę 39.400,- zł w zadaniach oświaty z tytułu niższych niż planowano dotacji dla szkół niepublicznych – szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 33.000,- zł , gimnazja – o kwotę 6.400,- zł,

b)     zwiększenie wydatków  o kwotę 792.220,- zł na następujące zadania:

- 300.000,- zł na modernizacje dróg gminnych. Konieczność zwiększenia
wynika z dokonanego zbilansowania środków na poszczególnych zadaniach
i wynikającego braku środków na pozostałe do realizacji w roku 2006r zadania,

- 240.000,- zł na wykonanie dokumentacji technicznych na przebudowę skrzyżowań ulic Unii Europejskiej – Kąkolewskiej – Osieckiej (następny etap przebudowy drogi krajowej nr 12 Trasa W-Z – kwota 140.000,- zł
oraz na przebudowę budynku przy ul. Racławickiej po Państwowej Szkole Muzycznej na potrzeby mieszkaniowe – kwota 100.000,- zł,

-  64.820,- zł na wydatki w Urzędzie Miasta, z tego 60.000,- zł
z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego w Lesznie
za wykonane prace remontowe w budynku przy ul. Jana Pawła II,
gdzie mieszczą się wydziały Urzędu Miasta. Partycypacja w kosztach remontu dotyczy części budynku, którego właścicielem jest miasto Leszno.

Pozostała kwota 4.820,- zł dotyczy zakupu kserokopiarki dla nowotworzonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych., 

-  300,- zł na zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu z tytułu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji na świadczenia rodzinne. Środki pochodzą z wpłat osób, którym wystawiono decyzje administracyjne dotyczące zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, 

- 100.000,- zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne gminy. Środki pochodzą z zaoszczędzonych kwot w tym dziale
w zadaniach powiatu,

- 87.100,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Komitety Inicjatyw Gospodarczych”
z tytułu odpłatności mieszkańców na realizowanych zadaniach,

c)      zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 175.066,- zł,

d)     zmianach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 147.000,- zł:

-       w wysokości 28.000 zł w planie Biura ds. Uzależnień mające charakter porządkujący plan,

-       w wysokości 19.000,- zł w planie Biura Rady Miejskiej. Zaoszczędzone środki przeznacza się na zakup systemu nagłośnienia sali obrad podczas posiedzeń sesji i komisji Rady Miejskiej wraz z 30 bezprzewodowymi mikrofonami oraz na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Biura Rady Miejskiej,

-       w wysokości 100.000,- zł w planie Urzędu Miasta mające charakter porządkujący budżet. Zmian dokonano na podstawie uwag wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu,

5.      wydatki  - zadania powiatu – zmniejszenie o kwotę 78.000,- zł oraz zmiany
na kwotę 35.000,- zł
zgodnie z poniższym opisem:

a)     zmniejszenie wydatków o kwotę 720.300,- zł w następujących zadaniach:

- 300.000,- zł z wydatków inwestycyjnych na modernizacje dróg powiatowych. Po rozliczeniu planowanych zadań w budżecie pozostała zaoszczędzona kwota 300.000,- zł, którą przeznacza się na inwestycje na drogach gminnych,

- 180.300,- zł z wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych (kwota ogólna zmniejszenia w dziale 801 wynosi 199.300,- zł, ale występuje zwiększenie dotacji w dziale 854 o kwotę 19.000,- zł dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie). Po dokonaniu analizy wykorzystania dotacji dla poszczególnych niepublicznych szkół
i placówek za okres od I-X/2006 i prognozy na m-ce XI i XII powstała konieczność zmian w poszczególnych pozycjach planu. W załączniku
nr 5 do niniejszej uchwały przedstawiono szczegółowo zmniejszenia
i zwiększenia dotacji na  poszczególne podmioty,

- 100.000,- zł z wydatków przeznaczonych na dotacje dla innych powiatów za umieszczone dzieci z Leszna w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych w tych powiatach (kwota ogólna zmniejszenia w dz.852 wynosi 116.000,- zł, ale występują zwiększenia środków własnych na dotację dla Stowarzyszenia Alternatywa
w wysokości 10.000,- zł i zwiększenie środków na nagrody dla działaczy organizacji pozarządowych w wysokości 6.000,- zł).

Pozostałe środki w wysokości 100.000,- zł przeznaczono na zasiłki
w zadaniach miasta,

- 140.000,- zł w zadaniu pn. „Modernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.B.Chrobrego”. Po rozliczeniu zakresu prac przewidzianego do wykonania w 2006 roku zaoszczędzone środki  przeznacza się na wykonanie dokumentacji technicznych (zadania miasta),

b)     zwiększenie wydatków o kwotę o kwotę 340.700,- zł z przeznaczeniem
na zadania:

- 300.000,- zł na wydatki w Urzędzie Miasta z przeznaczeniem na zakup druków praw jazdy i dowodów rejestracyjnych oraz na wydatki
za wykonanie tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji. Środki pochodzą z dodatkowych wpływów z opłaty komunikacyjnej,

- 16.000,- zł na dotację na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na zakup urządzeń wentylacyjno klimatyzacyjnych do pomieszczeń Centrum Powiadamiania Ratunkowego, z tego 7.000,- zł ze Starostwa Powiatowego w Lesznie, 9.000,- zł uruchomienie rezerwy ogólnej jako udział własny,

- 10.000,- zł zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia ALTERNATYWA
na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla młodzieży. Środki pochodzą z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Warunkiem otrzymania dotacji jest przeznaczenie w takiej samej wysokości środków własnych na to zadanie. Stąd dotacja dla Stowarzyszenia w wysokości 20.000,- zł. Kwota przeznaczona będzie na odnowienie pomieszczeń siedziby Stowarzyszenia oraz zakup sprzętu komputerowego i mebli,

- 14.700,- zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych na pokrycie kosztów odprawy emerytalnej dla pracownika tej placówki,

c)      zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 301.600,- zł,

d)     zmiany na kwotę 35.000,- zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej dotyczą następujących zadań:

- 16.000,- zł w zadaniach z zakresu pomocy społecznej. Wyodrębniono środki na dotację dla Stowarzyszenia Alternatywa i na nagrody
dla działaczy organizacji pozarządowych,

- 19.000,- zł dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie.

 

6.      Załącznik nr 5 „Zadania powierzone powiatowi na rok 2006” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą (włączenie środków ze Starostwa Powiatowego w Lesznie w wysokości 7.000,- zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

7.      Załącznik nr    6 „Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 3 uchwały).  Zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej mają charakter porządkujący plan Biura ds. Uzależnień.

8.      Załącznik nr    7 „Wydatki majątkowe”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 4 uchwały). Wyodrębnienie paragrafu dotacji na prace remontowe
i konserwatorskie obiektów zabytkowych spowodowało przeniesienie środków
w wysokości 100.000,- zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących. Natomiast w tej pozycji wydatków majątkowych wprowadza się dotację
dla Stowarzyszenia Alternatywa w wysokości 8.500,- zł z przeznaczeniem
na zakupy inwestycyjne (wyposażenie i komputeryzacja).

9.      Załącznik nr    7/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2006”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 5 uchwały), a także zgodnie z pkt 4 lit.b) i 5 lit a) uzasadnienia. 

Ponadto:

a)     zmienia się źródła finansowania w zadaniu „Budowa nawierzchni
oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami” (dotyczy dróg gminnych)
i w zadaniu „Modernizacja urządzeń lekkoatletycznych i bocznego boiska piłkarskiego na stadionie im.A.Smoczyka”  zastępując na tym ostatnim zadaniu środki z emisji obligacji komunalnych środkami własnymi
(i odwrotnie w pierwszym zadaniu). Zmiana pozwoli niezwłocznie podpisać umowę na dotację w wysokości 500.000,- zł na to zadanie,

b)     przenosi się środki w wysokości 40.000,- zł z zadania „Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego” (po zbilansowaniu pozostają na tym zadaniu oszczędności) na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego” co pozwoli wykonać modernizację oświetlenia w ulicach Czarnoleska i Łanowa,
na których obecnie budowana jest nawierzchnia.

10. Załącznik nr    7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2006 roku”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 6 uchwały), a także zgodnie z pkt 4 lit b) uzasadnienia.

11. Załącznik nr 7/3 – „Zakupy inwestycyjne w roku 2006”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 7 uchwały), a także zgodnie z pkt 4 lit b) i lit.d) uzasadnienia (środki
na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta i Biura Rady Miejskiej).

12. Załącznik nr 8 – „Dotacje podmiotowe w roku 2006”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian zgodnie z pkt 4 lit.a) i pkt 5 lit.a) i b) uzasadnienia (dotyczy zmiany wysokości dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych).

13. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2006 roku”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 9 uchwały). Zmiany dotyczą wysokości środków z V emisji obligacji komunalnych w zadaniach „budowa i modernizacja dróg” oraz „modernizacja urządzeń lekkoatletycznych i boiska piłkarskiego”. Rezygnacja z finansowania
z obligacji komunalnych zadania „Modernizacja urządzeń lekkoatletycznych
i bocznego boiska piłkarskiego na stadionie im.A.Smoczyka” pozwoli niezwłocznie podpisać umowę na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa, gdyż obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie banku do przeprowadzenia tej emisji i nie ma możliwości przedstawienia w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu umowy z bankiem.

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.