Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XLI/500/2006

Uchwa??a nr XLI/500/2006

Numer uchwa??y: 2006/41/500
Numer sesji: 41
Rok: 2006

 

UCHWAŁA NR XLI/500/2006

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 26 października 2006 roku

 

w sprawie:    przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej, Zacisze      i  torów PKP w Lesznie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Przystępuje się do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej, Zacisze i  torów PKP w Lesznie, zwanej dalej zmianą studium.

 

§ 2

 

Granice terenu objętego zmianą studium naniesiono na rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna wykonanym na mapie geodezyjnej w skali 1 : 5 000 (pomniejszenie), będącym załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Przedmiotem zmiany studium jest określenie:

1)     kierunków zmian w strukturze przestrzennej miasta w rejonie objętym opracowaniem oraz w przeznaczeniu terenów;

2)     kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym terenów wyłączonych spod zabudowy;

3)     obszarów oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;

4)     obszarów i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)     kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

6)     obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

7)     obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego                o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów zawierających zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym;

8)     obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,         a także obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obszarów przestrzeni publicznej;

9)     obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszarów wymagających zmiany gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

10)  kierunków i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;

11)  obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych;

12)  obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;

13)  obszarów pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujących na nich ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. i ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271);

14)  obszarów wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;

15)  granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

16)  innych obszarów problemowych, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

              Przewodniczący

            Rady Miejskiej Leszna

    

      

     Wojciech Rajewski

 

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLI/500/2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 26 października 2006 roku.

 

w sprawie:    przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej, Zaciszeniadeckiech, Poznańskiej,   i  torów PKP w Lesznie.

 

 

Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej, Zacisze i torów PKP w Lesznie podejmuje się na wniosek Prezydenta Miasta Leszna.

 

Stworzenie harmonijnego systemu usług o znaczeniu ogólnomiejskim w Lesznie należy do priorytetowych zadań gospodarki przestrzennej miasta, przy współtworzeniu której bierze udział cała społeczność lokalna. W kontekście złożonych wniosków o zmianę studium w latach 2003-2006, zgodnie z wykazem zawartym w „Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym”,  przystępuje się do sporządzenia zmiany studium w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej, Zaciszeniadeckiech, Poznańskiej,  i  torów PKP w Lesznie. 

 

Funkcja przedmiotowegoy enany do objęcia zmianą sków zagospodarowania przestrzennego leszna lizą. nnego.terenu, objętegojęciaennym,aniu zawartym w analizie zmian  zmianą ze względu na systemowy proces tworzenia hierarchicznej segregacji usług w Lesznie, zostanie uzupełniona            o nowe obiekty handlu wielkopowierzchniowego o znaczeniu centrotwórczym. Mając na uwadze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrężnej, Al. Konstytucji 3 Maja i torów PKP w Lesznie, w którym przewiduje się lokalizację handlu wielkopowierzchniowego, niniejsza zmiana studium przyczyni się do stworzenia zbalansowanego systemu usług o znaczeniu ogólnomiejskim.

 

Należy zauważyć, że zmiana studium w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej, Zacisze i  torów PKP w Lesznie  jest zgodna z wnioskami analiz zmian  w zagospodarowaniu przestrzennym Leszna, sporządzonych w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

 

Dotychczasowe projektowane i faktyczne zagospodarowanie terenu objętego niniejszą uchwałą ma charakter głównie przemysłowy. Jedynie stosunkowo niewielki teren w granicach ul. Wilkowickiej, Poznańskiej i torów PKP należy do strefy mieszkaniowo-usługowej o zabudowie średnio intensywnej i ekstensywnej (strefa III studium), lecz jest w zasadzie niezagospodarowany kubaturowo, co jest niewątpliwie związane iązekłowo-produkcyjnych turowoz uciążliwością hałasu oraz sąsiedztwem kolei, drogi krajowej relacji Poznań-Wrocław oraz   

oraz razrazorazorazterenów przemysłowo-produkcyjnych.

     znajduje się terenołach  

Na podstawie  opracowanej „Strategii rozwoju handlu w Lesznie na tle realizowanych założeń rozwoju społeczno-gospodarczego miasta”"                lacji wykonanej przez Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, zasadne jest uzupełnienie ustaleń obecnie obowiązującego studium o dopuszczenie lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Uzupełnienie studium jest również poparte opracowaną z            niejszą uchwałą jako nadający się do lokalizacji handlu wielkopowierzchniowego. Prognozą budowy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Lesznie, która wskazuje na obszar miasta, w którym znajduje się teren objęty niniejszą uchwałą, jako nadający się do lokalizacji handlu wielkopowierzchniowego. e.nie. z przewidzianą ektóopracowaniem Progm uwarunkowań.

 

W związku z polityką przestrzenną miasta zakładającą kompleksowy rozwój terenów wielofunkcyjnych przeznaczonych pod obiekty przemysłowo-handlowe oraz              w kontekście zrównoważonego systemu segregacji hierarchicznej usług w Lesznie, zasadne jest uzupełnienie obecnej funkcji przewidzianej w studium w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej, Zacisze i  torów PKP w Lesznie o dopuszczenie lokalizacji  obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2  przy jednoczesnej zmianie funkcji strefy mieszkaniowo-usługowej o zabudowie średnio intensywnej i ekstensywnej, z dominacją zabudowy mieszkaniowej niskiej w zespołach na funkcję jednorodną w granicach całego opracowania zgodnie z załącznikiem graficznym. mieszkaniowo-usługowej o zabudowie średnio intensywnej i ekstensywnej, z dominacją .

 

 

 

 

                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                            Rady Miejskiej Leszna

                                                                                          

                                                                                                               Wojciech Rajewski

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.