Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » Nab??r na stanowisko ds. administracji w Szkole Podstawowej nr 9 im. ks. kard. St. Wyszy??skiego w Lesznie

Nab??r na stanowisko ds. administracji w Szkole Podstawowej nr 9 im. ks. kard. St. Wyszy??skiego w Lesznie


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lesznie ogłasza nabór na stanowisko ds. administracji w Szkole Podstawowej nr 9.

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe magisterskie,
f) udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu minimum roczne doświadczenie zawodowe w sekretariacie szkoły,
g) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawa oświatowego, kodeksu cywilnego,
h) dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, program Vulcan Optivum, aplikacja SIO.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku administracja,
b) umiejętność organizacji pracy własnej,
c) zdolność szybkiego podejmowania decyzji, dynamika działania,
d) zdyscyplinowanie, sumienność, systematyczność.

3. Zadania wykonywane na stanowisku:
a) kompleksowa obsługa sekretariatu szkoły,
b) prowadzenie dokumentacji uczniowskiej,
c) sporządzanie sprawozdawczości (SIO),
d) opieka nad dokumentacją szkoły,
e) archiwizacja dokumentacji szkolnej.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopie dokumentów: poświadczających posiadane wykształcenie oraz wymagane minimum roczne doświadczenie zawodowe w sekretariacie szkoły (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu),
e) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania w załącznikach do niniejszego ogłoszenia).

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lesznie, ul. Wyszyńskiego 57, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) termin rozpoczęcia pracy: 2 września 2013 r.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie, 64-100 Leszno ul. Wyszyńskiego 57, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 19 sierpnia 2013 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. administracji”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie
mgr Ewa Malinowska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Malinowska Ewa
Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Gryczka
Informację wprowadził: Magdalena Poprawska
Opublikowany dnia: 2013-08-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.