Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XLI/498/2006

Uchwa??a nr XLI/498/2006

Numer uchwa??y: 2006/41/498
Numer sesji: 41
Rok: 2006

Uchwała nr XLI/498/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe:

• do kwoty 850.000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

   na 2007 rok

• do kwoty 550.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

   na 2008 rok,

na realizację zadania pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej  w osiedlu Zaborowo” w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”.

 

§ 2

 

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy.

 

§ 3

 

Uchyla się uchwałę nr XXXVIII/464/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna

 

 

Wojciech Rajewski

 

 


Uzasadnienie

 

do uchwały nr XLI/498/2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację zadania pn.:  „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej  w osiedlu Zaborowo” w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”.

W przedmiotowej sprawie Rada Miejska podejmowała uchwały:

• nr XXXVIII/464/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (uchwała nr 16/584/2006 z dnia 26 lipca 2006 r.) stwierdziło nieważność części zapisów postanowień § 2 ww. uchwały,

• nr XXXIX/481/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (uchwała nr 20/796/2006 z dnia 20 września 2006 r.)   stwierdziło nieważność ww. uchwały, uzasadniając, m. in., że „stwierdzenie nieważności części zapisów uchwały Nr XXXVIII/464/2006 nie powodowało konieczności ponownego stanowienia przez Radę w tym zakresie”.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie nowej uchwały o zaciągnięciu zobowiązań na ww. zadaniu w celu ujednolicenia tekstu uchwały.

 

 

 

Opracował:                                                                                                

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.