Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XLI/506/2006

Uchwa??a nr XLI/506/2006

Numer uchwa??y: 2006/41/506
Numer sesji: 41
Rok: 2006

 

U C H W A Ł A   Nr XLI/506/2006

 

                           RADY  MIEJSKIEJ  LESZNA  z dnia 26 października 2006 roku

 

w sprawie : zwolnienia  z obowiązku zbycia w drodze przetargu  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Leszna położonej w Lesznie przy ul. Myśliwskiej i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży  nieruchomości  zbywanej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „ PRZYLESIE ” w Lesznie  z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe .

 

 

                         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 3, art. 68 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

 

 

§  1.

 

1.  Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 251/3  ark. mapy 110 o pow.0,6816 ha  , stanowiącej własność Miasta Leszna , zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 32405 , położonej w Lesznie przy ul. Myśliwskiej  na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej

      „ PRZYLESIE ” w Lesznie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe .

 

2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % w cenie sprzedaży nieruchomości, o której mowa w pkt 1 zbywanej na cele mieszkaniowe .

 

§  2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna .

 

 

§  3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                           Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                            Wojciech Rajewski

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały nr XLI/506/2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 26 października 2006 roku

 

w sprawie: zwolnienia  z obowiązku zbycia w drodze przetargu  nieruchomości
                  stanowiącej własność Miasta Leszna położonej w Lesznie przy ul.
                  Myśliwskiej i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży  nieruchomości 
                  zbywanej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYLESIE”
                  w Lesznie  z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

 

 

 

       Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lesznie zainteresowana jest nabyciem prawa własności działki gruntu nr 251/3 ark. mapy 110 o powierzchni 0,68.16 ha  położonej w Lesznie przy ul. Myśliwskiej  w celu  wybudowania na przedmiotowej działce gruntu  parterowych budynków mieszkalnych z mieszkaniami na wynajem bez możliwości ich sprzedaży  ,dla członków  swojej spółdzielni, których sytuacja finansowa  uniemożliwia  uiszczanie czynszu za lokal  mieszkalny  dotychczas zajmowany .   

W obowiązującym stanie prawnym zawartym w art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu może nastąpić na cele związane z realizacją budownictwa mieszkaniowego, jeżeli cel ten będzie realizowany przez podmiot, dla którego jest to cel statutowy i który dochody przeznacza w całości na działalność statutową.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” jest podmiotem, który realizować będzie na przedmiotowym gruncie cel statutowy - budownictwo mieszkaniowe a uzyskane dochody przeznacza w całości na cele statutowe.

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej umożliwia stosownie do art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami udzielenie bonifikaty od ceny, jeżeli nieruchomość sprzedawana jest na cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym proponuję udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w wysokości 99%.

Udzielona bonifikata zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podlega zwrotowi przed upływem 10 lat licząc od dnia nabycia nieruchomości, jeżeli nabywca dokona zbycia lub nie wykorzysta nieruchomości na cele uzasadniające udzielenie bonifikaty. Ponadto w okresie 5 lat od nabycia nieruchomości przysługiwać będzie Miastu prawo odkupu w przypadku nie zrealizowania przez Nabywcę celu, na który nieruchomość zostanie zbyta.

W związku z powyższym wnoszę niniejszy projekt uchwały w celu jego uchwalenia.

 

 

Opracował:

Wydział Gospodarki

Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.