Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XLI/504/2006

Uchwa??a nr XLI/504/2006

Numer uchwa??y: 2006/41/504
Numer sesji: 41
Rok: 2006

Uchwała nr XLI/504/2006

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 26 października 2006 r.

 

 

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych miasta Leszna

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.7b ustawy z  dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zmianami)

 

Uchwala się co następuje :

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się „Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych miasta Leszna” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

 

 

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący

                                                                            Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                              Wojciech Rajewski

 

 

 

  

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/504/2006

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 26 października 2006 r.

 

 

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych miasta Leszna

 

 

            Umożliwienie rozwoju artystycznego młodym artystom osiągającym sukcesy w dziedzinach swojej działalności jest ważnym elementem działań samorządu miasta Leszna na rzecz kultury.

            Celem wprowadzenia zasad przyznawania stypendiów artystycznych jest chęć stworzenia warunków do rozwoju talentu artystycznego, a także możliwość realizowania własnych planów twórczych.

 

  

Opracował:

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik nr 1

                                                                                              do Uchwały Rady Miejskiej

                                                                                              Nr XLI/504/2006

                                                                                               z dnia 26 października 2006 r.

 

 

 

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ARTYSTYCZNYCH MIASTA LESZNA

 

 

§ 1

 

1.      Stypendia artystyczne mogą otrzymać mieszkańcy miasta Leszna do 28 roku

Życia, którzy spełniają co najmniej jedno z podanych niżej kryteriów:

a)     łączą naukę z działalnością artystyczną i osiągają w niej wybitne sukcesy,

b)     są laureatami prestiżowych konkursów i festiwali.

2.      Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Leszna na wniosek komisji stypendialnej w skład, której wchodzą:

     1/ wiceprezydent miasta Leszna odpowiedzialny za sprawy kultury,

     2/ 2 przedstawicieli Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Leszna

     3/ przedstawiciel Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Leszna

3.      Stypendia winny służyć dalszemu rozwojowi stypendysty i pomóc mu w osiągnięciu postawionego sobie celu artystycznego.

4.      Samorząd miasta Leszna przyznaje stypendia artystyczne miasta Leszna w ramach środków finansowych zapisanych w budżecie miasta .

5.      Wysokość stypendiów wynosi do 400 zł miesięcznie.

6.      Stypendia są przyznawane i wypłacane w miesięcznych transzach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia.

 

§ 2

 

1.      Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić następujące podmioty :

1.      osoby opisane w § 1 ust. 1,

2.      szkoły, uczelnie i stowarzyszenia twórcze,

3.      komisje samorządu miasta Leszna.

 

2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Wydziału Kultury i Kultury       
    Fizycznej Urzędu Miasta Leszna w następujących terminach :

-          do 30 listopada

-          do 30 czerwca

3.Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać  :

             1.dane informacyjne o wnioskodawcy

       2.dane personalne kandydata (imię, nazwisko, date urodzenia, adres

          zamieszkania)

 3.nazwę szkoły lub uczelni ,

 4.udokumentowany opis dotychczasowych osiągnięć kandydata

 5.dokładny opis celu, jaki chce osiągnąć kandydat dzięki stypendium
    artystycznemu miasta Leszna,

6.ewentualne rekomendacje i opinie.

 

 

§ 3

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Prezydent Miasta Leszna, może przyznać stypendium na okres krótszy, niż określony w § 1 pkt 6 lub zastosować inne kryterium wiekowe.

 

§ 4

 

Wszelkie sprawy organizacyjne związane z przyznawaniem stypendiów załatwia Wydział Kultury i Kultury Fizycznej, a sprawy finansowe Wydział Finansów Urzędu Miasta Leszna.

 

§ 5

 

Stypendia będą wypłacane stypendystom bezpośrednio na  wskazany rachunek bankowy.

 

§ 6

 

Prezydent Miasta Leszna może wstrzymać wypłatę przyznanego stypendium w przypadku zmiany miejsca zamieszkania albo stwierdzenia, że jest ono wykorzystywane niezgodnie z treścią wniosku

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.