Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » Nab??r w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Lesznie na stanowisko samodzielny referent.

Nab??r w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Lesznie na stanowisko samodzielny referent.1.Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie średnie kierunkowe: technolog żywienia, dietetyk,
f) udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu minimum czteroletnie doświadczenie zawodowe,
g) znajomość przepisów: HCCP, o Systemie Informacji Oświatowej, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości.
h) bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office,

2.Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) wykształcenie wyższe kierunkowe: technolog żywienia, dietetyk,
b)udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe,
c)komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
d) umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność,
e) umiejętność sprawnej organizacji pracy,

3.Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m. in. za układanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi, przestrzeganie zasad HCCP w przedszkolu, zaopatrzenie kuchni w artykuły spożywcze i prowadzenie magazynu, naliczanie i przyjmowanie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu zgodnie z przepisami, prowadzenie kancelarii
Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się Przedszkolu.

4.Wymagane dokumenty:
a)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b)list motywacyjny,
c)życiorys /CV/,
d)kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem,
d) oświadczenia kandydata (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl:
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji,
e)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

5.Warunki pracy na stanowisku:
a)miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 12 w Lesznie
b)rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c)wymiar czasu pracy: pełen etat,
d)termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2013 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Przedszkolu Miejskim nr 12 Lesznie, ul. Czarnoleska 1 lub pocztą na adres Przedszkola z dopiskiem: dot. naboru – stanowisko samodzielny referent w terminie do dnia 26.07.2013 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim nr 12 był niższy niż 6 %.
Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola – tablica w holu głównym. Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Grobecka Maria
Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Grobecka
Informację wprowadził: Magdalena Poprawska
Opublikowany dnia: 2013-07-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.