Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegaj?cego na posadowieniu wiaty do numerycznej obrabiarki podtorowej na potrzeby remont??w taboru kolejowego w Lesznie, kt??re zlokalizowane b?dzie przy zbiegu ulic J. Kili??skiego oraz ul. ??wi?ciechowskiej na dzia??ce o numerze ewidencyjnym 1/34 w Lesznie.

Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegaj?cego na posadowieniu wiaty do numerycznej obrabiarki podtorowej na potrzeby remont??w taboru kolejowego w Lesznie, kt??re zlokalizowane b?dzie przy zbiegu ulic J. Kili??skiego oraz ul. ??wi?ciechowskiej na dzia??ce o numerze ewidencyjnym 1/34 w Lesznie.

Numer dokumentu: GK-O.6220.3.2013
Rok: 2013
O B W I E S Z C Z E N I E
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) i art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. 2013, poz 267)
zawiadamiam
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu wiaty do numerycznej obrabiarki podtorowej na potrzeby remontów taboru kolejowego w Lesznie, które zlokalizowane będzie przy zbiegu ulic J. Kilińskiego oraz
ul. Święciechowskiej na działce o numerze ewidencyjnym 1/34 w Lesznie.
Podejmującym realizację powyższego przedsięwzięcia jest Inwestor Przewozy Regionalne Sp. z o.o., ul. Dworcowa 1, 61-801 Poznań.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 24, II piętro.
Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna
w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Prezydent Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Micha?? ??yski
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2013-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.