Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » Nab??r w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddzia??ami Integracyjnymi im. Kr??la Stanis??awa Leszczy??skiego w Lesznie na stanowisko starszy referent.

Nab??r w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddzia??ami Integracyjnymi im. Kr??la Stanis??awa Leszczy??skiego w Lesznie na stanowisko starszy referent.


Nabór w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami

Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

w Lesznie na stanowisko starszy referent.

 

1.     Wymagania niezbędne od kandydatów:

a)     obywatelstwo polskie,

b)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

 publicznych,

c)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)    nieposzlakowana opinia,

e)     wykształcenie wyższe,

f)      znajomość ustaw: o systemie oświaty, o pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, o Systemie Informacji Oświatowej, Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów  wykonawczych do w/w ustaw.

 

2.Wymagania dodatkowe od kandydatów:

a) wykształcenie wyższe : ekonomiczne, administracyjne,

b)komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
c) bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office,

d )umiejętność pracy pod presją czasu,

e) obsługa urządzeń biurowych,

f) umiejętność sprawnej organizacji pracy,

g) znajomość języka angielskiego.

 

3.Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny  m. in. za prowadzenie sekretariatu szkolnego, archiwum szkolnego, ewidencji  i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen, arkuszy ocen, bieżące  załatwianie spraw uczniowskich, sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw  uczniowskich, przygotowywanie i prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych.

Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w sekretariacie szkoły.

 

4.Wymagane dokumenty:
a)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b)list motywacyjny,
c)życiorys /CV/,
d)kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem,

d)kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność-dotyczy osoby, która zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów,  
e)oświadczenia kandydata (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl:

- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  - oświadczenie o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
   f)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i 
 umiejętnościach.

 

5.Warunki pracy na stanowisku:

a)miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

b)rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c)wymiar czasu pracy: pełen etat,
d)termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2013 r.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie, ul. Rejtana 1 lub pocztą na adres Szkoły z dopiskiem: dot. naboru – stanowisko starszy referent w terminie do dnia 10.07.2013 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

 

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 13 był niższy niż 6 %.
Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły – tablica w holu głównym . Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

Pliki do pobrania:

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Matecki Jacek
Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Matecki
Informację wprowadził: Magdalena Poprawska
Opublikowany dnia: 2013-06-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.